Întrebări şi răspunsuri

AA/DCFTA

În ceea ce privește mărfurile, taxele de import pentru toate produsele importate din Republica Moldova în UE vor fi eliminate imediat. Unele produse agricole vor fi supuse monitorizării fluxurilor comerciale, pentru a se asigura faptul că exporturile către UE corespund capacității de producție reale a Moldovei (produse din carne, produse lactate, produse din zahăr, cereale). Pentru unele fructe și legume, liberalizarea va presupune anumite limite cantitative (cote tarifare), stabilite în conformitate cu capacitățile de producție și export ale Moldovei.

AA/DCFTA

Întrucât UE își va deschide piața de îndată pentru toate produsele moldovenești, asemănător prevederilor ATP, piața Moldovei nu va fi liberalizată imediat pentru toate produsele. Acesta va fi un proces gradual, pe care Guvernul Republicii Moldova l-a negociat cu UE pentru a facilita tranziția către un regim comercial mai deschis. Sistemul negociat de liberalizare a comerțului cu bunuri prevede o serie de mecanisme care vor proteja economia moldovenească de schimbări bruște la cele mai sensibile sectoare din punctul de vedere al dezvoltării interne:

1) Liberalizarea comerțului cu produse industriale sensibile (în special articole textile și de îmbrăcăminte), este supusă unor perioade de tranziție (3-5 ani).

2) Liberalizarea comerțului cu produse agricole sensibile va fi sau supusă perioadelor de tranziție (spre exemplu vinul, care va începe să fie liberalizat numai după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului), sau restricțiilor cantitative privind importul duty-free din UE (produse lactate, produse din carne).

3) Procesul de liberalizare va fi supus controlului, ținând cont de evoluțiile din sectoarele agricole a Republicii Moldova.

4) Moldova are, de asemenea, dreptul de a recurge la un mecanism de salvgardare temporar, în cazul unui aflux brusc de importuri din UE a unui anumit produs. Un astfel de mecanism de salvgardare permite introducerea taxelor de import pentru o perioadă limitată de timp.

Aceste mecanisme de tranziție vor oferi timpul necesar pentru ajustări și reforme indispensabile pentru economia Republicii Moldova.

AA/DCFTA

Nu. La intrarea în vigoare condițiile comerciale pentru bunuri și servicii, precum și dreptul de stabilire vor fi imediat îmbunătățite pentru Republica Moldova, facilitând comerțul și investițiile. Companiile moldovenești vor avea acces la piața UE fără perioade de tranziție. Este corect să spunem, totuși, că nu toate produsele vor putea intra în UE de îndată, la fel ca în prezent sub incidența Preferințelor Comerciale Autonome (ATP). Motivul constă în faptul că Republica Moldova trebuie să-și îmbunătățească cadrul sanitar și fitosanitar, pentru a fi în măsură să exporte produse de origine animală în UE. Prin urmare, acest grup de produse este unicul care, în prezent, nu poate accesa piața UE și depinde de reforme. Aceste reforme sunt prevăzute în cadrul DCFTA și urmăresc deschiderea pieței UE pentru astfel de bunuri din Republica Moldova, inclusiv.

De asemenea, este parțial corect că UE va beneficia de DCFTA fără restricții în Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova a negociat perioade de tranziție pentru liberalizare, precum și restricții cantitative pentru anumite produse (în mare parte pentru sectoarele care urmează a fi supuse reformelor în regim sanitar și fitosanitar). Deci, accesul UE pe piața moldovenească nu este nelimitat, deși respectă fluxurile comerciale istorice, astfel încât nivelul actual al comerțului să nu fie perturbat. Aceste dispoziții sunt supuse monitorizării și reexaminării de către părți în viitor.

AA/DCFTA

DCFTA cu Republica Moldova se bazează pe același model prezentat de către UE partenerilor săi estici și anume domeniul de aplicare și parametrii în ceea ce privește liberalizarea comerțului și reformele. Dar detaliile diferă de la partener la partener, întrucât fiecare țară are politica sa comercială specifică, gradul propriu de liberalizare, interese și sectoare sensibile, precum și propria cale de dezvoltare economică. A fost necesară luarea în considerare a tuturor acestor factori și un dialog cu partenerul, pentru a seta parametrii cei mai potriviți, a fost în centrul negocierilor. Spre exemplu: în cazul Moldovei graficul și domeniul de aplicare a liberalizării taxelor de import a mărfurilor sunt mai generoase în ansamblu decât cele ale Ucrainei, dar cu siguranță mai restrânse decât cele ale Georgiei.

AA/DCFTA

Cât privește serviciile, atât UE, cât și Moldova se vor bucura nemijlocit de un acces reciproc mult mai calitativ pentru furnizorii de servicii ai ambelor părți. Acest lucru poate fi benefic pentru Moldova deoarece prin intermediul furnizorilor de servicii, de asemenea, are loc transferul de know-how și introducerea inovațiilor, iar circulația specialiștilor contribuie la crearea de noi întreprinderi (europene) prin afluxul de investiții străine directe, precum și transferul de know-how. În plus, normele de stabilire vor asigura ambelor părți reguli asemănătoare celor aplicabile societăților naționale, în cazul înființării unei filiale sau sucursale în UE sau în Republica Moldova, respectiv. Aceste dispoziții ar trebui să încurajeze nu doar afluxul de investiții străine directe în Republica Moldova, dar, de asemenea, să stimuleze legăturile de afaceri dintre economiile respective. Deschiderea pieței Moldovei față de prestatorii de servicii europeni este capabilă să impulsioneze baza de competențe și să completeze nișe de piață corespunzătoare, datorită circulației de know-how și tehnologii moderne, nefiind în concurență directă cu furnizorii de servicii din Republica Moldova.

AA/DCFTA

UE și Moldova au elaborat împreună planul de reformă, proces inițiat deja în perioada pregătirilor pentru negocierile DCFTA. Reformele abordează substanța și conținutul planului de acțiune PEV, prestabilit cu Republica Moldova în anul 2006. Aceste planuri au fost proiectate ținând cont de contextul moldav-specific, de necesitățile economice și opțiunile politice. Moldova s-a asigurat de faptul ca poziția sa să fie reflectată în acordul negociat cu respectarea deplină a opțiunilor și ritmului de creștere din Moldova.

AA/DCFTA

Toate ariile de reglementare a comerțului sau care într-un fel sau altul influențează capacitatea de a comercializa: achiziții publice, siguranță alimentară / regimuri sanitare și fitosanitare, politici vamale și de facilitare a comerțului, inclusiv aplicarea transfrontalieră a normelor de proprietate intelectuală, concurență, cadru de reglementare a serviciilor, bariere tehnice în calea comerțului / standarde industriale.

AA/DCFTA

UE evaluează în mod regulat potențialul economic și consecințele unei zone de liber schimb în țara parteneră până la momentul încheierii negocierilor. Atât Evaluarea propriu zisă cât și Evaluarea Impactului Dezvoltării Durabile a Comerțului, vizează domeniul de aplicare prevăzut, și amploarea Acordului UE-Republica Moldova și determină impactul pozitiv pe termen scurt și termen lung asupra comerțului Republicii Moldova, în special după încheierea procesului de reformă.

Acesta a indicat o creștere așteptată a exporturilor moldovenești către UE cu 16% și a importurilor cu 8%, ceea ce ar avea în mod evident un impact pozitiv asupra bugetului Republicii Moldova și asupra consumatorilor. Se preconizează o creștere a PIB-ului Moldovei cu circa 5, 4%. În același timp, studiul indică în mod clar faptul că procesul de reformă va necesita măsuri adiționale pentru a atenua procesul dificil de tranziție pe termen scurt. În acest sens, asistența UE în Republica Moldova ar putea fi de ajutor. Acestea sunt indicațiile primare și un alt studiu va fi realizat pe baza rezultatelor textului negociat.În orice caz, concluziile studiului confirmă politica de asistență în procesul de reformare pe care UE a desfășurat-o în Republica Moldova încă de la începutul implementării politicii de vecinătate.

AA/DCFTA

Termenele și implementarea reformelor vor fi discutate în mod regulat în diferite organisme instituționale ale Acordului / DCFTA. În același cadru vor fi discutate eventualele probleme referitor respectării calendarului. Se presupune faptul că intervalele de timp au fost luate în considerare cu minuțiozitate de către Republica Moldova și apreciate fezabil din perspectiva procedurilor interne. Nu există, totuși, nici o consecință ca atare pentru întârzieri în aproximare, atât timp cât procesul nu a fost încă finalizat. Întârzierile implică faptul că Republica Moldova nu va crea condițiile necesare pentru a beneficia de acces îmbunătățit la piața UE. Situația va fi diferită, totuși, în cazul în care un astfel de acces a fost deja garantat. Astfel, se preconizează faptul ca Republica Moldova să mențină apropierea și să-și asume responsabilitatea actualizărilor relevante necesare în termenele stabilite, care, dacă nu sunt respectate, pot duce la o pierdere temporară a beneficiilor suplimentare.

AA/DCFTA

Republica Moldova a negociat mai multe perioade de tranziție, pentru toate domeniile în care reformele, de exemplu adaptarea legislației interne la legislația UE, au fost propuse și aprobate. Aceste perioade de tranziție variază de la domeniu la domeniu și multe reforme sunt deja în curs de desfășurare, indiferent de data intrării în vigoare a Acordului:

1) În cazul regimului sanitar / siguranței alimentelor, programul de reformă va fi adoptat în termen de o lună după intrarea în vigoare a Acordului și va cuprinde perioadele necesare pentru desfășurarea lor;

2) În standardele industriale / barierele tehnice în calea comerțului, Republica Moldova a elaborat un plan de reforme care cuprinde perioada de până în anul 2017;

3) În domeniul achizițiilor publice, această perioadă se extinde până la 8 ani de la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere;

4) În sectorul vamal și facilitării comerțului, Republica Moldova a convenit să elaboreze reformele necesare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a Acordului;

5) În domeniul serviciilor, timpul prevăzut pentru finalizarea reformelor este de 10 ani.

Este demn de remarcat faptul că domeniul de aplicare al reformei și numărul de acte legislative care fac obiectul adaptării variază de la un sector la altul. Domeniile serviciilor, regimurilor sanitar și fitosanitar sunt printre cele mai complexe.

AA/DCFTA

Nu, nu este. Ar fi nerealist să aspirăm la acest fapt. Reformele trebuiesc planificate de-a lungul timpului, deoarece ele implică legislație complexă și necesită timp pentru a pregăti modificările necesare. Implementarea și capacitatea instituțională de a gestiona acest proces este esențială și UE susține Republica Moldova în acest scop, nu doar prin asistență financiară specific orientată și schimb de experiență în cadrul programului Global de Consolidare a Instituțiilor.

AA/DCFTA

În cazul produselor agricole și a reformelor în domeniul sanitar și fitosanitar, produsele moldovenești de origine animală vor fi în cele din urmă capabile să intre pe piața UE;

1) în ceea ce privește serviciile, UE va elimina în continuare anumite restricții încă în vigoare pentru operatorii din Republica Moldova;

2) în domeniul achizițiilor publice, se va garanta accesul la piețele de achiziții publice comune și acces suplimentar la ofertele de achiziții publice (în prezent, indisponibile) poate fi acordat;

3) în ceea ce privește standardele industriale, reformele vor permite încheierea unui acord cu privire la conformitatea și acceptarea standardelor industriale, care va demonstra competitivitatea sectoarelor industriale din Republica Moldova la același nivel cu cele ale UE și va facilita procedurile de acordare a mărcii de calitate CE produselor moldovenești ;

4) reformele vamală și a de facilitare a comerțului vor aduce beneficii exportatorilor / importatorilor RM în mod indirect, prin intermediul procedurilor vamale optimizate și simplificate, unificate cu cele din UE, reducând astfel costul comerțului, precum și creșterea predictibilității cadrului legal vamal.

AA/DCFTA

Evaluarea va lua în considerare adaptarea legislației interne la cea a UE. Ea va fi orientată spre calitatea legii, instituțiile implicate în gestionarea implementării, funcționarea unor astfel de implementări și posibilele probleme la executare. Dacă evaluarea UE este negativă, adică UE concluzionează că există anumite lacune care trebuie remediate înainte ca avantajele suplimentare să fie obținute de către Republica Moldova, aceasta va comunica constatările sale oficialilor RM și va acorda timp pentru soluționarea lor. În cazul unei evaluări pozitive, în cazuri clar definite vor rezulta beneficii suplimentare referitoare unui acces mai bun la piața UE.

AA/DCFTA

Eliminarea tuturor taxelor la import, îmbunătățirea imediată a condițiilor pentru comerțul cu servicii, precum și oferta generoasă de stabilire îmbunătățește semnificativ poziția Moldovei în comparație cu cea a altor parteneri ai UE pe piața europeană. De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, investitorii din UE vor avea motivația de a stabili în Republica Moldova, consumatorii moldoveni vor beneficia de bunuri mai ieftine pe piață și Republica Moldova în ansamblu se va bucura de o relație bilaterală mult mai puternică cu UE. În cele din urmă, asistență financiară semnificativă a procesului de reformă și statutul de partener asociat vor impulsiona economia Moldovei. Prin urmare, nu este cazul să vorbim despre lipsa de beneficii imediate. În termeni cantitativi, pentru Republica Moldova se preconizează o stimulare a exporturilor cu 16%, iar a importurilor cu 8%, pe termen scurt, ce ar trebui să aibă, de asemenea, un impact pozitiv asupra veniturilor statului. Vor exista, desigur, costuri, dar asistența UE în Moldova nu se limitează doar la reformele conexe DCFTA ci include, de asemenea, un sprijin mai larg în cadrul bugetului, care ar trebui să fie utilizat pentru atenua impactul reformelor asupra celor mai vulnerabile categorii.

AA/DCFTA

Beneficiile care urmează să fie acordate Republicii Moldova, ca urmare a procesului realizat de adaptare depind de menținerea continuă a condițiilor legale și de executare care au determinat acordarea lor. În cazul în care acest lucru nu se mai întâmpla, indiferent de motiv, părțile vor examina situația și dacă explicația este insuficientă, aceste beneficii pot fi revocate temporar, până la soluționarea problemei. Acest lucru ar trebui să fie o situație cu totul excepțională și UE rămâne ferm optimistă că acest fapt nu va avea loc niciodată.

AA/DCFTA

UE este conștientă de faptul că reformarea agriculturii reprezintă o adevărată provocare, însă Republica Moldova ar fi nevoită să o confrunte cu și fără DCFTA, în cazul în care dorește să modernizeze și să stimuleze propriile capacități de producție și export. Acest lucru este costisitor, însă Guvernul Republicii Moldova a recunoscut că aplicarea experienței UE în procesul de reformare este direcția corectă și prioritatea ei, și a adoptat un plan ambițios de reformă. În plus, UE sprijină Republica Moldova prin intermediul unui program specific (ENPARD) și dedică asistență financiară și de consultanță substanțială în scopul modernizării legislației sale. DCFTA este conceput pentru a contribui la modernizare, însă măsurile adiacente necesare pentru a asigura durabilitatea schimbării, trebuie să fie elaborate cu participarea Guvernului Republicii Moldova. UE este deja implicată și va continua să sprijine Republica Moldova în aceste eforturi.

AA/DCFTA

UE a acordat sprijin Republicii Moldova în acest sens încă din perioada prelansării negocierilor în cadrul Programului Amplu de Consolidare Instituțională prin Instrumentul european de vecinătate și parteneriat (2011-2013). Acesta a inclus asistență financiară, cursuri de instruire, precum și activități de consiliere (twinning, TAIEX, etc.). Asistența bilaterală a statelor membre UE are loc în coordonare cu eforturile UE. Sprijinul semnificativ suplimentar, dedicat în mod specific implementării DCFTA, este planificat în noul Instrument de Vecinătate Europeană (2014-20). În termeni concreți, asistența curentă pentru Republica Moldova se ridică la 273 milioane euro (2011-13), care include un instrument specific, mecanismul Amplu de Consolidare Instituțională, care se ridică la 41 de milioane de euro și se concentrează în special pe sprijinirea Republicii Moldova în procesul de reformă legat de DCFTA din cadrul Acordului de Asociere. Următoarea programare UE pentru perioada anilor 2014-20 prevede asistență suplimentară semnificativă, detaliile căreia urmează a fi convenite.

AA/DCFTA

Nu, Republica Moldova își rezervă drepturi depline în ceea ce privește politica sa comercială și poate încheia acorduri de liber schimb cu orice partener din lume.

AA/DCFTA

Trebuie să facem distincția între un acord de liber schimb și o uniune vamală. În orice uniune vamală, o țară își cedează capacitatea de exercitare a propriei politici comerciale în favoarea organismului comun, începând cu gestionarea drepturilor de import și export și așa-numitul Tarif Extern Comun, care acoperă, inclusiv, veniturile vamale și alte componente. În plus, într-un tip mai aprofundat de uniune vamală ar putea interveni o tentativă de a unifica unele (sau toate) aspectele legate de regimurile de reglementare a comerțului, cum ar fi reglementările sanitare sau industriale.

Întrucât o ZLS reglementează doar tarifele și statul își păstrează suveranitatea asupra propriului regim tarifar, o uniune vamală provoacă îngrijorare, deoarece țara parteneră nu mai deține în exclusivitate controlul asupra politicii sale tarifare și ar putea exista incompatibilitate semnificativă între liberalizarea comerțului convenit în cadrul ZLS cu UE și politica Uniunii Vamale. În ceea ce privește aspectele de reglementare, acestea depind de faptul dacă regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Vamale sunt compatibile cu standardele UE și / sau internaționale. Întrucât coexistența regimurilor de reglementare în cadrul unei jurisdicții este problematică, divergențele în acest domeniu fac orice coexistență a DCFTA cu aderarea la Uniunea Vamală incompatibilă.

Prin prisma unei analize detaliate, cadrul curent european și practica din cadrul Uniunii Vamale ar trebui să fie, în principiu, compatibile cu modul de concepere a reglementărilor OMC (datorită aderării Rusiei), dar, în practică, persistă mai multe lacune, iar vectorul reformator este neclar și doar parțial bazat pe standardele UE.