Întrebări şi răspunsuri

Proceduri vamale

Proceduri vamale

Call Center al Serviciului vamal +373 (22) 57-41-11
Serviciul vamal: adresa: mun. Chisinau MD-2065, str. N.Starostenco, 30
Tel: +373 (22) 57 42 00 Fax: +373 (22) 27-30-61
E-mail: vama@customs.gov.md; director.general@customs.gov.md.
www.customs.gov.md 

Proceduri vamale

Peste 100 de companii din Moldova deja au obținut statutul AEO. Lista companiilor care au acceptat să fie incluse în lista AEO făcută publica pe pagina web a Serviciului Vamal poate fi accesată după următorul link http://customs.gov.md/ro/content/lista-agentilor-economici-autorizati-aeo.

Statutul de AEO poate fi acordat importatorilor, exportatorilor, transportatorilor, brokerilor vamali, deținătorilor de antrepozite vamale, dar și producătorilor, chiar dacă procedurile vamale de export sunt îndeplinite de un intermediar.

AEO poate fi solicitat de toate întreprinderile mari, mici sau mijlocii. Totodată acest statut este accesibil și companiilor nou create, ori pentru AEO nu se aplică criteriu ce ar stabili durată minimă de activitate în comerț internațional. 

Certificatul AEO se eliberează dacă agentul economic corespunde criteriilor prestabilite, care se referă la:

 • un istoric al respectării legislației vamale și absența în ultimii trei ani a datoriilor și încălcărilor repetate ale legislației vamale și fiscale. Unele încălcări minore nu constituie impediment pentru solicitarea statutului AEO, dacă aceste încălcări au o importantă redusă în raport cu numărul sau amploarea operațiunilor vamale, precum și nu creează suspiciuni cu privire la buna-credință a solicitantului;
 • un nivel ridicat de control al operațiunilor sale și al fluxului mărfurilor, prin intermediul unui sistem de gestionare a registrelor comerciale și, după caz, de transport, care să permită efectuarea controalelor vamale. În acest sens se ia în considerare utilizarea unui sistem contabil conform cerințelor generale, asigurarea accesului vămii la evidențe și registre, existența unui sistem logistic care să asigure condiții de gestionare separate pentru mărfurile străine și cele autohtone și indică, acolo unde este cazul, localizarea acestora, utilizează unui sistem de control intern capabil să identifice tranzacțiile ilegale sau neregulamentare, că angajații responsabili de vamă sunt instruite privind proceduri de notificare a vămii în caz de iregularitate, sistemul informatic și documentația este protejată împotriva oricăror imixtiuni dispune, dacă este cazul, de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licențelor și/sau a autorizațiilor de import/și sau de export acordate în conformitate cu   măsurile de politică economică;
 • solvabilitate financiară, care se consideră a fi dovedită atunci când solicitantul nu face obiectul unei proceduri de insolvabilitate, are pe parcursul ultimelor trei ani o situație financiară bună care îi permite să își îndeplinească angajamentele, ținând seama în mod corespunzător de caracteristicile.

Această sunt criterii obligatorii pentru toate tipuri de certificate AEOC, AEOS și AEOF. Totodată suplimentar se aplică criterii specifice fiecărui statut de AEO.

 • pentru AEOC- existența unor standarde practice de competență sau calificări profesionale, ceea ce presupune că cel puțin un angajat AEO a absolvit un curs de instruire în domeniul legislației vamale și deține o experiență practică de cel puțin trei ani în domeniul vamal.

Pentru AEOS standarde adecvate de securitate și siguranță. Pentru a se conforma la această cerința, agentul economic trebuie să demonstreze că dispune de procese logistice corespunzătoare și în special că infrastructura destinată operațiunilor de import sau export (birouri, clădiri, depozite etc.)este protejată de acces ilegal, există un control riguros asupra mărfurilor care exclude operațiunile neautorizate cu mărfurile (introducere neautorizată, substituire sau manipulare etc.).

Proceduri vamale

Exportatorul, sau broker vamal, completează declarația vamală în sistemul informațional integrat vamal și cu copiile scanate ale documentelor de însoțire o stochează pe serverul vămii, aplicând semnătura electronică.

Exportatorul trebuie să asigure transferul pe contul vămii a sumei taxei pentru proceduri vamale, care constituie 0,1% din valoarea mărfii, luând-se în considerare cheltuielile legate de transportul până la frontieră, dar nu mai mul de 500 euro. 

Sistemul informațional integrat vamal înregistrează declarație. În cazul exportului, maxim într-o oră vama trimite un mesaj electronic prin care permite prezentarea mărfurilor la postul de frontieră solicitat de exportator. Doar în caz de identificare a unor riscuri, vama cere prezentarea mărfurilor la postul vamal intern pentru control (de menționat că conform datelor vamale circa 90% de declarații de export sunt selectate pe culoarul verde- fără control vamal).

La prezentarea mărfurilor la postul vamal de frontieră, declarație vamală este validată și exportul se consider definitivat.

Proceduri vamale

Beneficiile AEO aplicabile actualmente cuprind următoarele

 • Reducerea numărului de controale.
 • Tratament prioritar la efectuarea controlului.
 • Traversarea frontierei în regim prioritar.
 • Prelungirea termenului de plată a obligației vamale.
 • Reducerea setului de date necesare vămuirii.
 • Facilitarea accesului la proceduri simplificate de vămuire.
 • Posibilitatea de a alege locul efectuării controlului.
 • Dreptul de a utiliza logo AEO.

Certificatul AEO oferă și beneficii indirecte, cu impact pozitiv asupra imaginii companiei. Astfel, statutul  AEO denotă că compania este un partener de încredere atât în relații cu vamă cât și cu partenerii de afaceri dar și sporește fidelitatea clienților.

AEO pot beneficia și de asistența din partea AEO Network –platformă de comunicare cu AEO, instituită de Camera de Comerț și Industrie a RM. Această structură își propune să elaboreze propuneri de îmbunătățire a programului AEO și să acorde instruire necesară agenților economici în domeniul vamal.

Proceduri vamale

Prezentarea certificatului de origine la export din RM nu este obligatorie, și prin urmare acesta poate să nu fie anexat la declarație vamală de export.

Totodată certificatul de origine poate fi eliberat și după exportul efectiv al mărfii, dacă nu a fost eliberat la data exportului (doar în cazuri excepționale) sau dacă certificatul emis anterior nu a fost acceptat în statul de import. În cazul furtului, pierderii sau deteriorării certificatelor EUR1 la cererea scrisă a exportatorului ,poate fi eliberat un duplicat pe un nou formular de certificat.

Exportatorii pot simplifica procedura de confirmare a originii, aplicând unele simplificări, după cum urmează.

Informații obligatorii privind originea mărfurilor. Exportatorii sau importatorii pot solicita de la vama documentul ce cuprinde informații obligatorii privind originea. Această procedura este similară emiterii deciziilor tarifare prealabile. 

Declarație de origine pe factură. În cazul exportului de produse originare din Moldova, valoarea cărora nu depășește 6000 Euro (se ia în considerare valoare unei partide/expediții), exportatorul poate declara origine pe proprie răspundere, fără a fi necesară obținerea certificatului de origine. Declarație de origine reprezintă o reproducere a textului stipulat în DCFTA pe factură, sau orice alt document comercial, care se semnează de exportator pe propria sa răspundere. Termenul de valabilitate a declarației de origine este de patru luni din data eliberării acesteia.

Exportator aprobat. Statutul de exportator aprobat se acordă agenților economici care exportă mărfuri de origine preferențială RM în UE, și oferă dreptul de auto certificare a originii prin întocmirea unei declarații pe factura. Mărfurile însoțite de astfel de declarație vor beneficia de scutire de taxe vamale la importul în UE, fără a fi necesară prezentarea certificatului EUR1.

Această procedura simplificată se aplică indiferent de valoarea mărfurilor, ori agenții economici care nu dețin statut de exportator aprobat, sunt limitați în dreptul de a declara origine pe factură doar pentru mărfurile în valoare de până la 6000 Euro. 

Cine poate beneficia. Statutul de exportator aprobat poate fi solicitat de întreprinderile care corespund anumitor cerințe prestabilite, în special:

 • un istoric al respectării legislației vamale și absența în ultimele 12 luni a încălcărilor repetate ale legislației vamale și fiscale.
 • un istoric al exportului de cel puțin un an. Totodată se cere anumită frecvența și regularitatea operațiunilor de exporturilor preferențiale (cel puțin 5 exporturi la fiecare 3 luni calendaristice consecutive, pe parcursul celor 12 luni anterioare prezentării cererii;
 • întrunirea regulilor de origine preferențială și asigurarea accesului vămii la toate documente ce dovedesc originea mărfurilor (inclusiv la documentele contabile, la sistemul informatic de evidentă a operațiunilor vamale și la procesul de producție);

Exportatorul aprobat trebuie să asigure păstrarea unei copii a documentului cu declarația de origine și a actelor ce confirmă originea preferențială, pe un termen de cel puțin 4 ani de la data emiterii acesteia; să prezinte, până la data de 10 a lunii ulterioare celei de gestiune, raportul cu privire la documentele pe care au fost completate declarațiile de origine, conform statutului de exportator aprobat.

Proceduri vamale

Originea mărfurilor se confirmă printr-un certificat de forma stabilită. În comerț cu UE, CEFTA și Turcia se utilizează certificat EUR1, care se eliberează de către Serviciul Vamal.  În comerț cu CSI se utilizează certificatul forma CT1. Dacă exportatorul nu deține statut de exportator aprobat și nu beneficiază de declararea originii pe factură, atunci se perfectează documentului de origine preferențial.

EUR.1 se eliberează în baza cererii-declarație, depuse de către exportator, fiind însoțită de documente comerciale (contract, factura) și acte ce justifică originea produsului. 
Certificate de origine se solicită până la sau în momentul declarării mărfurilor la export.

Drept temei pentru autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor serveşte cererea-declaraţie de forma stabilită, completată de exportator sau broker vamal, depusă la vama fiind insoțită de acte necesare confirmării originii. Formularul EUR1 se completează de către exportator sau broker vamal și se prezintă vămii în care se perfectează exportul, pentru autentificare. Certificatul autentificat se eliberează de vamă în cel mult trei zile lucrătoare de la data depunerii tuturor actelor suficiente pentru confirmarea originii.

Certificate de origine nepreferențiale, pentru exportul în țările cu care RM nu are acorduri de liber schimb sunt eliberate de Camera de Comerț și Industrie a RM. 

Proceduri vamale

Pentru obținerea semnăturii electronice agentul economic sau brokerul vamal urmează să depună o solicitare către Serviciul Suport Clienți ai Centrului de Telecomunicații Speciale. Celelalte tipuri de semnături digitale nu sunt acceptate de vamă. https://www.cts.md/servicii/semnatura-electronica

Totodată agentul economic, sau brokerul vamal trebuie să obțină acces la sistemul informatic vamal. Accesul se oferă pe baza cheilor de acces eliberate la cererea agentului economic, care corespunde  următoarelor criterii: să dispună de infrastructură informatică adecvată; să utilizeze standardele de conexiune la sistemul informaţional vamal agreate de Serviciul Vamal; să dispun de cel puţin un specialist competent în domeniul vămuirii.

Odată cu autorizarea, persoana primeşte din partea autorităţii vamale cheile de acces la modulul informatic pentru prelucrarea declaraţiei vamale în detaliu.

Proceduri vamale

Declarantul trebuie să se asigure că dispune de acte necesare operațiunii de import sau export, astfel încît să confirme date  indicate în declarație vamală. Setul minim de acte necesare vămuirii include:

 1. document comercial – invoice/factură.
 2. document de transport
  • documentele de transport (actele oficiale ce însoţesc încărcătura şi conţin informaţia despre condiţiile şi caracterul deplasării, precum şi trăsăturile caracteristice de bază ale mărfurilor transportate).
  • CMR - scrisoarea de trăsură internaţională prevăzută de Convenţia internaţională cu privire la contractul de transport al încărcăturilor pe calea auto (or.Geneva, 12.05.1956.);
  • carnetul TIR prevăzut de Convenţia internaţională cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (or.Geneva, 14.11.1975.);
   • La transportarea cu transportul aerian – scrisoarea de trăsură (fraht) prevăzută de Convenţia privind unificarea unor reguli referitor la transporturile internaţionale aeriene (or.Varşovia, 12.10.1929.);
   • La deplasarea cu transportul feroviar – scrisoarea de trăsură prevăzută de Acordul internaţional privind transportul internaţional de mărfuri pe calea ferată (intrat în vigoare la 01.11.1951.);
   • La deplasarea mărfurilor cu mijloacele de transport naval – conosamentul prevăzut de Convenţia ONU cu privire la transportul maritim al încărcăturilor (or.Gamburg, 1978);
 3. după caz actul permisiv.
  Pentru a verifica dacă la exportul mărfii în cauză se solicită actul permisiv (licența, autorizație sau certificat), puteți să accesați Tariful Vamal Integral al RM (TARIM), disponibil on-line pe pagina web a Serviciului vamal http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova.
  Cu toate că aceste documente sunt suficiente pentru depunerea declarației, declarantul poate să anexeze și alte acte care consideră relevante precum contractul în baza căruia sunt exportate mărfuri, certificate de calitate etc.
Proceduri vamale

Dacă agentul economic dorește să declare prin intermediul unui broker vamal, urmează a fi încheiat un contract privind serviciile de vămuire, cu una din companiile licențiate în domeniul brokerajului vamal.

Lista companiilor cu dreptul de a efectua această activitate, care la moment sunt 70,  poate fi accesată pe pagina web http://www.licentiere.gov.md/licentaresult.php?l=ro.

La selectarea brokerului, este important de a lua în considerare experiența acestuia, reputație bună, profesionalismul specialiștilor dar și condițiile contractuale propuse. Prin urmare, se recomandă alegerea unui broker care activează de mult timp în acest domeniu, are reprezentanțe în mai multe regiuni ale țării și a cărui experiența este confirmată și de necontestat.

De menționat, că agentul economic poate să declare mărfurile de sine stătător fără a apela le serviciile unui broker vamal licențiat.

Proceduri vamale

Pentru prima operațiune de export, agentul economic se va înregistra în unul din cele 3 Birouri vamale din raza de activitatea a căruia se află sediul companiei.

Biroul Vamal Centru: adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 49/6
Tel. (+373 22) 535-365, e-mail: bv.centru@customs.gov.md
Biroul Vamal Nord: adresa: or. Bălţi str. Cicicalo 1
Tel. (+373 231) 3-02-55, e-mail:  bv.nord@customs.gov.md
Biroul Vamal Sud: adresa: or. Cahul, şos. Prieteniei 1, 
Tel. (+373 299) 3-21-78, e-mail: bv.sud@customs.gov.md

La biroul vamal se depun acte de constituire a agentului economic, certificate ce confirmă conturile bancare, mostrele semnăturilor persoanelor ce au dreptul de a activa din numele întreprinderii fără împuterniciri corespunzătoare.

Proceduri vamale

Informații necesare agenților economici pentru planificarea și efectuarea unei tranzacții de import sau export sunt disponibile on-line pe pagina web oficială a Serviciului Vamal http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova și se regăsesc într-o baza de date întitulată TARIM (Tarif Vamal Integrat al Republicii Moldova).

TARIM a fost dezvoltat pe modelul european al Tarifului Integrat al Uniunii Europene (TARIC) și cuprinde reglementări vamale privind măsurile tarifare și netarifare aplicabile la import și export. În TARIM poate fi accesată informație despre taxa vamală alte impozite de import, precum și lista actelor permisive necesare a fi prezentate la import sau export (licența, autorizație, certificate).

TARIM se bazează pe Nomenclatura combinată a mărfurilor, astfel, identificarea mărfii este posibilă prin indicarea codului tarifar sau a denumirii mărfii, conform sistemului de descriere și codificare. Urmare a selectării produsului, TARIM va afișa pe ecran date disponibile despre condițiile de import și export.  

TARIM este un instrument util de informare pentru agenții economici și brokeri vamali. Informația din TARIM se actualizează de către vamă și trebuie să reflecte cadrul legal în vigoare la ziua accesării. Totodată, pentru fiecare măsură (tarifară și netarifară) TARIM face referința și la actul normativ relevant, ceea ce permite consultarea suplimentară a legislației.

Cautarea informației în TARIM poate fi realizată prin introducerea codului mărfii sau a denumirii. Ghidul de utilizare a TARIM poate fii consultat pe pagina web a Serviciului vamal http://customs.gov.md/ro/content/ghid-de-utilizare-practica-inclusiv-video, care cuprinde și ghidul video, cu demonstrație vizuală a procesului de consultare a TARIM. 

Informația despre taxe vamale, cote și alte cerințe la import în UE pot fi consultate de asemenea on-line prin accesarea portalului informațional al UE-Trade help, link http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/. Prin introducerea codului mărfii și țării de origine puteți afla despre cota taxei vamale la import în UE, cota TVA și dacă pentru produse sunt aplicate contingente tarifare, restricții sau alte cerințe.