Вопросы и ответы

AEO

Statutul de exportator aprobat se referă la simplificarea procedurii de certificare a originii mărfurilor la export în UE și oferă acestor exportatori dreptul de auto certificare a originii prin întocmirea unei declarații pe factura fără a fi necesară obținerea certificatului de origine EUR1 . Această procedura simplificată se aplică indiferent de valoarea mărfurilor. 

AEO – sunt agenții economici (importatori, exportatori, transportatori etc) care corespund cerințelor de conformare la respectarea legislației vamale și beneficiază de mai multe simplificări și facilitări la vămuire. (detalii vedeți mai sus).

AEO

La etapa preparatorie, agentul economic trebuie să completeze Chestionarul de autoevaluare de forma stabilită care se depune împreună cu cererea de solicitare a statutului AEO. Chestionarul este un document complex, și completarea acestuia necesită timp și implicarea mai multor angajați ai întreprinderii. Acest exercițiu este obligatoriu și totodată foarte util pentru compania, fiind permite autoevaluarea obiectivă privind corespunderea cerințelor AEO.

Cererea însoțită de chestionar și alte documente ce confirmă respectarea condițiilor statutului AEO sunt examinate de vama, timp de 2 luni. În această perioada de timp vama nu doar verifica acte prezentate, dar analizează riscurile și efectuează auditul companiei, care presupune vizita la sediul solicitantului și verificarea de facto a corespunderii cerințelor. Scopul auditului constă în principiu în cunoașterea procedurilor interne ale companiei și acoperă, în special, verificarea organizării interne, contabilității, logisticii, subdiviziunilor administrative, operaționale și organizatorice, în scopul de a elimina în fiecare din aceste zone toate acele elemente care sunt incompatibile cu acordarea și deținerea ulterioară a statutului AEO. În procesul de audit vama oferă consultații și recomandări privind conformarea cerințelor, ceea ce permite înlăturarea unor neajunsuri depistate. În acest sens trebuie de diferențiat auditul în scopul AEO de auditul post vămuire, care se efectuează, în vederea verificării respectării legislației vamale de către companiile identificate în baza analizei de risc.

Urmare concluziilor auditului AEO se eliberează Autorizația AEO, care se emite pe o perioada nelimitată. Cu toate acestea, vama monitorizează activitatea AEO, și în caz de nerespectare a condițiilor, autorizația poate fi suspendată sau retrasă.

AEO

Programul AEO (Authorised Economic Operator/Agent Economic Autorizat) se bazează pe parteneriatul autorităților vamale cu agenții economici care se conformează benevol reglementărilor vamale, asigură securitatea mărfurilor în traficul internațional și cooperează cu vama.

Cu referire la tipul statutului AEO; legislația oferă posibilitatea obținerii certificatului AEOC - pentru simplificări vamale sau AEOS - pentru simplificări vamale, securitate și siguranță. Totodată, poate fi solicitat concomitent pentru ambele tipuri de AEO concomitent.

Care sunt beneficiile Agenților Economici Autorizați AEO.

  • Reducerea numărului de controale – vama oferă AEO un punctaj de risc mult mai redus în comparație cu alți agenți economici.
  • Tratament prioritar la efectuarea controlului.
  • Traversarea frontierei în regim prioritar. Transportatorul mărfurilor ce aparțin AEO, sau în caz când însăși transportatorul deține statutul AEO, mijlocul de transport va traversa frontiera utilizând o banda specială dedicată AEO.
  • Prelungirea termenului de plată a obligației vamale - AEO pot achita obligație vamală deja după vămuire, în termen de 30 de zile calendaristice de la validarea declarației vamale. În acest caz, vama solicită constituirea unei garanții în cuantum deplin al obligației vamale.
  • Reducerea setului de date necesare vămuirii. Actualmente această simplificare se aplică la declararea valorii în vamă și scutește AEO de obligativitatea întocmirii și prezentării declaraţiei pentru valoarea în vamă (formular D.V.1). 
  • Facilitarea accesului la proceduri simplificate de vămuire. Deținătorul statutului AEOC și AEOF poate utiliza procedura de vămuire la domiciliu în baza autorizației AEO, fără a fi necesară o altă autorizare. Posibilitatea de a alege locul efectuării controlului. AEO poate solicita efectuarea controlului vamal în alte locuri decât locul de aflare a postului vamal.   
  • Dreptul de a utiliza logo AEO.
  • Autorizața AEO oferă și beneficii indirecte, cu impact pozitiv asupra imaginii companiei. Astfel, statutul  AEO denotă că compania este un partener de încredere atât în relații cu vamă cât și cu partenerii de afaceri dar și sporește fidelitatea clienților.
  • Investiţiile efectuate de operatori pentru îmbunătăţirea standardelor lor de securitate şi siguranţă pot produce efecte pozitive printre care: reducerea furturilor şi a pierderilor; mai puţine întârzieri în transporturi; un sistem de planificare îmbunătăţit; sporirea fidelităţii clienţilor; reducerea numărului de incidente de securitate şi siguranţă; reducerea costurilor controalelor pentru furnizori şi consolidarea cooperării; îmbunătăţirea securităţii şi a comunicării dintre partenerii implicaţi în lanţul logistic.