Întrebări şi răspunsuri

Proceduri vamale

Call Center al Serviciului vamal +373 (22) 57-41-11
Serviciul vamal: adresa: mun. Chisinau MD-2065, str. N.Starostenco, 30
Tel: +373 (22) 57 42 00 Fax: +373 (22) 27-30-61
E-mail: vama@customs.gov.md; director.general@customs.gov.md.
www.customs.gov.md 

Proceduri vamale

Peste 100 de companii din Moldova deja au obținut statutul AEO. Lista companiilor care au acceptat să fie incluse în lista AEO făcută publica pe pagina web a Serviciului Vamal poate fi accesată după următorul link http://customs.gov.md/ro/content/lista-agentilor-economici-autorizati-aeo.

Statutul de AEO poate fi acordat importatorilor, exportatorilor, transportatorilor, brokerilor vamali, deținătorilor de antrepozite vamale, dar și producătorilor, chiar dacă procedurile vamale de export sunt îndeplinite de un intermediar.

AEO poate fi solicitat de toate întreprinderile mari, mici sau mijlocii. Totodată acest statut este accesibil și companiilor nou create, ori pentru AEO nu se aplică criteriu ce ar stabili durată minimă de activitate în comerț internațional. 

Certificatul AEO se eliberează dacă agentul economic corespunde criteriilor prestabilite, care se referă la:

 • un istoric al respectării legislației vamale și absența în ultimii trei ani a datoriilor și încălcărilor repetate ale legislației vamale și fiscale. Unele încălcări minore nu constituie impediment pentru solicitarea statutului AEO, dacă aceste încălcări au o importantă redusă în raport cu numărul sau amploarea operațiunilor vamale, precum și nu creează suspiciuni cu privire la buna-credință a solicitantului;
 • un nivel ridicat de control al operațiunilor sale și al fluxului mărfurilor, prin intermediul unui sistem de gestionare a registrelor comerciale și, după caz, de transport, care să permită efectuarea controalelor vamale. În acest sens se ia în considerare utilizarea unui sistem contabil conform cerințelor generale, asigurarea accesului vămii la evidențe și registre, existența unui sistem logistic care să asigure condiții de gestionare separate pentru mărfurile străine și cele autohtone și indică, acolo unde este cazul, localizarea acestora, utilizează unui sistem de control intern capabil să identifice tranzacțiile ilegale sau neregulamentare, că angajații responsabili de vamă sunt instruite privind proceduri de notificare a vămii în caz de iregularitate, sistemul informatic și documentația este protejată împotriva oricăror imixtiuni dispune, dacă este cazul, de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licențelor și/sau a autorizațiilor de import/și sau de export acordate în conformitate cu   măsurile de politică economică;
 • solvabilitate financiară, care se consideră a fi dovedită atunci când solicitantul nu face obiectul unei proceduri de insolvabilitate, are pe parcursul ultimelor trei ani o situație financiară bună care îi permite să își îndeplinească angajamentele, ținând seama în mod corespunzător de caracteristicile.

Această sunt criterii obligatorii pentru toate tipuri de certificate AEOC, AEOS și AEOF. Totodată suplimentar se aplică criterii specifice fiecărui statut de AEO.

 • pentru AEOC- existența unor standarde practice de competență sau calificări profesionale, ceea ce presupune că cel puțin un angajat AEO a absolvit un curs de instruire în domeniul legislației vamale și deține o experiență practică de cel puțin trei ani în domeniul vamal.

Pentru AEOS standarde adecvate de securitate și siguranță. Pentru a se conforma la această cerința, agentul economic trebuie să demonstreze că dispune de procese logistice corespunzătoare și în special că infrastructura destinată operațiunilor de import sau export (birouri, clădiri, depozite etc.)este protejată de acces ilegal, există un control riguros asupra mărfurilor care exclude operațiunile neautorizate cu mărfurile (introducere neautorizată, substituire sau manipulare etc.).

Proceduri vamale

Exportatorul, sau broker vamal, completează declarația vamală în sistemul informațional integrat vamal și cu copiile scanate ale documentelor de însoțire o stochează pe serverul vămii, aplicând semnătura electronică.

Exportatorul trebuie să asigure transferul pe contul vămii a sumei taxei pentru proceduri vamale, care constituie 0,1% din valoarea mărfii, luând-se în considerare cheltuielile legate de transportul până la frontieră, dar nu mai mul de 500 euro. 

Sistemul informațional integrat vamal înregistrează declarație. În cazul exportului, maxim într-o oră vama trimite un mesaj electronic prin care permite prezentarea mărfurilor la postul de frontieră solicitat de exportator. Doar în caz de identificare a unor riscuri, vama cere prezentarea mărfurilor la postul vamal intern pentru control (de menționat că conform datelor vamale circa 90% de declarații de export sunt selectate pe culoarul verde- fără control vamal).

La prezentarea mărfurilor la postul vamal de frontieră, declarație vamală este validată și exportul se consider definitivat.

Proceduri vamale

Beneficiile AEO aplicabile actualmente cuprind următoarele

 • Reducerea numărului de controale.
 • Tratament prioritar la efectuarea controlului.
 • Traversarea frontierei în regim prioritar.
 • Prelungirea termenului de plată a obligației vamale.
 • Reducerea setului de date necesare vămuirii.
 • Facilitarea accesului la proceduri simplificate de vămuire.
 • Posibilitatea de a alege locul efectuării controlului.
 • Dreptul de a utiliza logo AEO.

Certificatul AEO oferă și beneficii indirecte, cu impact pozitiv asupra imaginii companiei. Astfel, statutul  AEO denotă că compania este un partener de încredere atât în relații cu vamă cât și cu partenerii de afaceri dar și sporește fidelitatea clienților.

AEO pot beneficia și de asistența din partea AEO Network –platformă de comunicare cu AEO, instituită de Camera de Comerț și Industrie a RM. Această structură își propune să elaboreze propuneri de îmbunătățire a programului AEO și să acorde instruire necesară agenților economici în domeniul vamal.

Proceduri vamale

Prezentarea certificatului de origine la export din RM nu este obligatorie, și prin urmare acesta poate să nu fie anexat la declarație vamală de export.

Totodată certificatul de origine poate fi eliberat și după exportul efectiv al mărfii, dacă nu a fost eliberat la data exportului (doar în cazuri excepționale) sau dacă certificatul emis anterior nu a fost acceptat în statul de import. În cazul furtului, pierderii sau deteriorării certificatelor EUR1 la cererea scrisă a exportatorului ,poate fi eliberat un duplicat pe un nou formular de certificat.

Exportatorii pot simplifica procedura de confirmare a originii, aplicând unele simplificări, după cum urmează.

Informații obligatorii privind originea mărfurilor. Exportatorii sau importatorii pot solicita de la vama documentul ce cuprinde informații obligatorii privind originea. Această procedura este similară emiterii deciziilor tarifare prealabile. 

Declarație de origine pe factură. În cazul exportului de produse originare din Moldova, valoarea cărora nu depășește 6000 Euro (se ia în considerare valoare unei partide/expediții), exportatorul poate declara origine pe proprie răspundere, fără a fi necesară obținerea certificatului de origine. Declarație de origine reprezintă o reproducere a textului stipulat în DCFTA pe factură, sau orice alt document comercial, care se semnează de exportator pe propria sa răspundere. Termenul de valabilitate a declarației de origine este de patru luni din data eliberării acesteia.

Exportator aprobat. Statutul de exportator aprobat se acordă agenților economici care exportă mărfuri de origine preferențială RM în UE, și oferă dreptul de auto certificare a originii prin întocmirea unei declarații pe factura. Mărfurile însoțite de astfel de declarație vor beneficia de scutire de taxe vamale la importul în UE, fără a fi necesară prezentarea certificatului EUR1.

Această procedura simplificată se aplică indiferent de valoarea mărfurilor, ori agenții economici care nu dețin statut de exportator aprobat, sunt limitați în dreptul de a declara origine pe factură doar pentru mărfurile în valoare de până la 6000 Euro. 

Cine poate beneficia. Statutul de exportator aprobat poate fi solicitat de întreprinderile care corespund anumitor cerințe prestabilite, în special:

 • un istoric al respectării legislației vamale și absența în ultimele 12 luni a încălcărilor repetate ale legislației vamale și fiscale.
 • un istoric al exportului de cel puțin un an. Totodată se cere anumită frecvența și regularitatea operațiunilor de exporturilor preferențiale (cel puțin 5 exporturi la fiecare 3 luni calendaristice consecutive, pe parcursul celor 12 luni anterioare prezentării cererii;
 • întrunirea regulilor de origine preferențială și asigurarea accesului vămii la toate documente ce dovedesc originea mărfurilor (inclusiv la documentele contabile, la sistemul informatic de evidentă a operațiunilor vamale și la procesul de producție);

Exportatorul aprobat trebuie să asigure păstrarea unei copii a documentului cu declarația de origine și a actelor ce confirmă originea preferențială, pe un termen de cel puțin 4 ani de la data emiterii acesteia; să prezinte, până la data de 10 a lunii ulterioare celei de gestiune, raportul cu privire la documentele pe care au fost completate declarațiile de origine, conform statutului de exportator aprobat.

Proceduri vamale

Originea mărfurilor se confirmă printr-un certificat de forma stabilită. În comerț cu UE, CEFTA și Turcia se utilizează certificat EUR1, care se eliberează de către Serviciul Vamal.  În comerț cu CSI se utilizează certificatul forma CT1. Dacă exportatorul nu deține statut de exportator aprobat și nu beneficiază de declararea originii pe factură, atunci se perfectează documentului de origine preferențial.

EUR.1 se eliberează în baza cererii-declarație, depuse de către exportator, fiind însoțită de documente comerciale (contract, factura) și acte ce justifică originea produsului. 
Certificate de origine se solicită până la sau în momentul declarării mărfurilor la export.

Drept temei pentru autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor serveşte cererea-declaraţie de forma stabilită, completată de exportator sau broker vamal, depusă la vama fiind insoțită de acte necesare confirmării originii. Formularul EUR1 se completează de către exportator sau broker vamal și se prezintă vămii în care se perfectează exportul, pentru autentificare. Certificatul autentificat se eliberează de vamă în cel mult trei zile lucrătoare de la data depunerii tuturor actelor suficiente pentru confirmarea originii.

Certificate de origine nepreferențiale, pentru exportul în țările cu care RM nu are acorduri de liber schimb sunt eliberate de Camera de Comerț și Industrie a RM. 

Proceduri vamale

Pentru obținerea semnăturii electronice agentul economic sau brokerul vamal urmează să depună o solicitare către Serviciul Suport Clienți ai Centrului de Telecomunicații Speciale. Celelalte tipuri de semnături digitale nu sunt acceptate de vamă. https://www.cts.md/servicii/semnatura-electronica

Totodată agentul economic, sau brokerul vamal trebuie să obțină acces la sistemul informatic vamal. Accesul se oferă pe baza cheilor de acces eliberate la cererea agentului economic, care corespunde  următoarelor criterii: să dispună de infrastructură informatică adecvată; să utilizeze standardele de conexiune la sistemul informaţional vamal agreate de Serviciul Vamal; să dispun de cel puţin un specialist competent în domeniul vămuirii.

Odată cu autorizarea, persoana primeşte din partea autorităţii vamale cheile de acces la modulul informatic pentru prelucrarea declaraţiei vamale în detaliu.

Proceduri vamale

Declarantul trebuie să se asigure că dispune de acte necesare operațiunii de import sau export, astfel încît să confirme date  indicate în declarație vamală. Setul minim de acte necesare vămuirii include:

 1. document comercial – invoice/factură.
 2. document de transport
  • documentele de transport (actele oficiale ce însoţesc încărcătura şi conţin informaţia despre condiţiile şi caracterul deplasării, precum şi trăsăturile caracteristice de bază ale mărfurilor transportate).
  • CMR - scrisoarea de trăsură internaţională prevăzută de Convenţia internaţională cu privire la contractul de transport al încărcăturilor pe calea auto (or.Geneva, 12.05.1956.);
  • carnetul TIR prevăzut de Convenţia internaţională cu privire la transportul internaţional de încărcături sub acoperirea Carnetului TIR (or.Geneva, 14.11.1975.);
   • La transportarea cu transportul aerian – scrisoarea de trăsură (fraht) prevăzută de Convenţia privind unificarea unor reguli referitor la transporturile internaţionale aeriene (or.Varşovia, 12.10.1929.);
   • La deplasarea cu transportul feroviar – scrisoarea de trăsură prevăzută de Acordul internaţional privind transportul internaţional de mărfuri pe calea ferată (intrat în vigoare la 01.11.1951.);
   • La deplasarea mărfurilor cu mijloacele de transport naval – conosamentul prevăzut de Convenţia ONU cu privire la transportul maritim al încărcăturilor (or.Gamburg, 1978);
 3. după caz actul permisiv.
  Pentru a verifica dacă la exportul mărfii în cauză se solicită actul permisiv (licența, autorizație sau certificat), puteți să accesați Tariful Vamal Integral al RM (TARIM), disponibil on-line pe pagina web a Serviciului vamal http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova.
  Cu toate că aceste documente sunt suficiente pentru depunerea declarației, declarantul poate să anexeze și alte acte care consideră relevante precum contractul în baza căruia sunt exportate mărfuri, certificate de calitate etc.
Proceduri vamale

Dacă agentul economic dorește să declare prin intermediul unui broker vamal, urmează a fi încheiat un contract privind serviciile de vămuire, cu una din companiile licențiate în domeniul brokerajului vamal.

Lista companiilor cu dreptul de a efectua această activitate, care la moment sunt 70,  poate fi accesată pe pagina web http://www.licentiere.gov.md/licentaresult.php?l=ro.

La selectarea brokerului, este important de a lua în considerare experiența acestuia, reputație bună, profesionalismul specialiștilor dar și condițiile contractuale propuse. Prin urmare, se recomandă alegerea unui broker care activează de mult timp în acest domeniu, are reprezentanțe în mai multe regiuni ale țării și a cărui experiența este confirmată și de necontestat.

De menționat, că agentul economic poate să declare mărfurile de sine stătător fără a apela le serviciile unui broker vamal licențiat.

Proceduri vamale

Pentru prima operațiune de export, agentul economic se va înregistra în unul din cele 3 Birouri vamale din raza de activitatea a căruia se află sediul companiei.

Biroul Vamal Centru: adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 49/6
Tel. (+373 22) 535-365, e-mail: bv.centru@customs.gov.md
Biroul Vamal Nord: adresa: or. Bălţi str. Cicicalo 1
Tel. (+373 231) 3-02-55, e-mail:  bv.nord@customs.gov.md
Biroul Vamal Sud: adresa: or. Cahul, şos. Prieteniei 1, 
Tel. (+373 299) 3-21-78, e-mail: bv.sud@customs.gov.md

La biroul vamal se depun acte de constituire a agentului economic, certificate ce confirmă conturile bancare, mostrele semnăturilor persoanelor ce au dreptul de a activa din numele întreprinderii fără împuterniciri corespunzătoare.

Proceduri vamale

Informații necesare agenților economici pentru planificarea și efectuarea unei tranzacții de import sau export sunt disponibile on-line pe pagina web oficială a Serviciului Vamal http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova și se regăsesc într-o baza de date întitulată TARIM (Tarif Vamal Integrat al Republicii Moldova).

TARIM a fost dezvoltat pe modelul european al Tarifului Integrat al Uniunii Europene (TARIC) și cuprinde reglementări vamale privind măsurile tarifare și netarifare aplicabile la import și export. În TARIM poate fi accesată informație despre taxa vamală alte impozite de import, precum și lista actelor permisive necesare a fi prezentate la import sau export (licența, autorizație, certificate).

TARIM se bazează pe Nomenclatura combinată a mărfurilor, astfel, identificarea mărfii este posibilă prin indicarea codului tarifar sau a denumirii mărfii, conform sistemului de descriere și codificare. Urmare a selectării produsului, TARIM va afișa pe ecran date disponibile despre condițiile de import și export.  

TARIM este un instrument util de informare pentru agenții economici și brokeri vamali. Informația din TARIM se actualizează de către vamă și trebuie să reflecte cadrul legal în vigoare la ziua accesării. Totodată, pentru fiecare măsură (tarifară și netarifară) TARIM face referința și la actul normativ relevant, ceea ce permite consultarea suplimentară a legislației.

Cautarea informației în TARIM poate fi realizată prin introducerea codului mărfii sau a denumirii. Ghidul de utilizare a TARIM poate fii consultat pe pagina web a Serviciului vamal http://customs.gov.md/ro/content/ghid-de-utilizare-practica-inclusiv-video, care cuprinde și ghidul video, cu demonstrație vizuală a procesului de consultare a TARIM. 

Informația despre taxe vamale, cote și alte cerințe la import în UE pot fi consultate de asemenea on-line prin accesarea portalului informațional al UE-Trade help, link http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/. Prin introducerea codului mărfii și țării de origine puteți afla despre cota taxei vamale la import în UE, cota TVA și dacă pentru produse sunt aplicate contingente tarifare, restricții sau alte cerințe.

AA/DCFTA

În ceea ce privește mărfurile, taxele de import pentru toate produsele importate din Republica Moldova în UE vor fi eliminate imediat. Unele produse agricole vor fi supuse monitorizării fluxurilor comerciale, pentru a se asigura faptul că exporturile către UE corespund capacității de producție reale a Moldovei (produse din carne, produse lactate, produse din zahăr, cereale). Pentru unele fructe și legume, liberalizarea va presupune anumite limite cantitative (cote tarifare), stabilite în conformitate cu capacitățile de producție și export ale Moldovei.

AA/DCFTA

Întrucât UE își va deschide piața de îndată pentru toate produsele moldovenești, asemănător prevederilor ATP, piața Moldovei nu va fi liberalizată imediat pentru toate produsele. Acesta va fi un proces gradual, pe care Guvernul Republicii Moldova l-a negociat cu UE pentru a facilita tranziția către un regim comercial mai deschis. Sistemul negociat de liberalizare a comerțului cu bunuri prevede o serie de mecanisme care vor proteja economia moldovenească de schimbări bruște la cele mai sensibile sectoare din punctul de vedere al dezvoltării interne:

1) Liberalizarea comerțului cu produse industriale sensibile (în special articole textile și de îmbrăcăminte), este supusă unor perioade de tranziție (3-5 ani).

2) Liberalizarea comerțului cu produse agricole sensibile va fi sau supusă perioadelor de tranziție (spre exemplu vinul, care va începe să fie liberalizat numai după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului), sau restricțiilor cantitative privind importul duty-free din UE (produse lactate, produse din carne).

3) Procesul de liberalizare va fi supus controlului, ținând cont de evoluțiile din sectoarele agricole a Republicii Moldova.

4) Moldova are, de asemenea, dreptul de a recurge la un mecanism de salvgardare temporar, în cazul unui aflux brusc de importuri din UE a unui anumit produs. Un astfel de mecanism de salvgardare permite introducerea taxelor de import pentru o perioadă limitată de timp.

Aceste mecanisme de tranziție vor oferi timpul necesar pentru ajustări și reforme indispensabile pentru economia Republicii Moldova.

AA/DCFTA

Nu. La intrarea în vigoare condițiile comerciale pentru bunuri și servicii, precum și dreptul de stabilire vor fi imediat îmbunătățite pentru Republica Moldova, facilitând comerțul și investițiile. Companiile moldovenești vor avea acces la piața UE fără perioade de tranziție. Este corect să spunem, totuși, că nu toate produsele vor putea intra în UE de îndată, la fel ca în prezent sub incidența Preferințelor Comerciale Autonome (ATP). Motivul constă în faptul că Republica Moldova trebuie să-și îmbunătățească cadrul sanitar și fitosanitar, pentru a fi în măsură să exporte produse de origine animală în UE. Prin urmare, acest grup de produse este unicul care, în prezent, nu poate accesa piața UE și depinde de reforme. Aceste reforme sunt prevăzute în cadrul DCFTA și urmăresc deschiderea pieței UE pentru astfel de bunuri din Republica Moldova, inclusiv.

De asemenea, este parțial corect că UE va beneficia de DCFTA fără restricții în Republica Moldova. Guvernul Republicii Moldova a negociat perioade de tranziție pentru liberalizare, precum și restricții cantitative pentru anumite produse (în mare parte pentru sectoarele care urmează a fi supuse reformelor în regim sanitar și fitosanitar). Deci, accesul UE pe piața moldovenească nu este nelimitat, deși respectă fluxurile comerciale istorice, astfel încât nivelul actual al comerțului să nu fie perturbat. Aceste dispoziții sunt supuse monitorizării și reexaminării de către părți în viitor.

AA/DCFTA

DCFTA cu Republica Moldova se bazează pe același model prezentat de către UE partenerilor săi estici și anume domeniul de aplicare și parametrii în ceea ce privește liberalizarea comerțului și reformele. Dar detaliile diferă de la partener la partener, întrucât fiecare țară are politica sa comercială specifică, gradul propriu de liberalizare, interese și sectoare sensibile, precum și propria cale de dezvoltare economică. A fost necesară luarea în considerare a tuturor acestor factori și un dialog cu partenerul, pentru a seta parametrii cei mai potriviți, a fost în centrul negocierilor. Spre exemplu: în cazul Moldovei graficul și domeniul de aplicare a liberalizării taxelor de import a mărfurilor sunt mai generoase în ansamblu decât cele ale Ucrainei, dar cu siguranță mai restrânse decât cele ale Georgiei.

AA/DCFTA

Cât privește serviciile, atât UE, cât și Moldova se vor bucura nemijlocit de un acces reciproc mult mai calitativ pentru furnizorii de servicii ai ambelor părți. Acest lucru poate fi benefic pentru Moldova deoarece prin intermediul furnizorilor de servicii, de asemenea, are loc transferul de know-how și introducerea inovațiilor, iar circulația specialiștilor contribuie la crearea de noi întreprinderi (europene) prin afluxul de investiții străine directe, precum și transferul de know-how. În plus, normele de stabilire vor asigura ambelor părți reguli asemănătoare celor aplicabile societăților naționale, în cazul înființării unei filiale sau sucursale în UE sau în Republica Moldova, respectiv. Aceste dispoziții ar trebui să încurajeze nu doar afluxul de investiții străine directe în Republica Moldova, dar, de asemenea, să stimuleze legăturile de afaceri dintre economiile respective. Deschiderea pieței Moldovei față de prestatorii de servicii europeni este capabilă să impulsioneze baza de competențe și să completeze nișe de piață corespunzătoare, datorită circulației de know-how și tehnologii moderne, nefiind în concurență directă cu furnizorii de servicii din Republica Moldova.

AA/DCFTA

UE și Moldova au elaborat împreună planul de reformă, proces inițiat deja în perioada pregătirilor pentru negocierile DCFTA. Reformele abordează substanța și conținutul planului de acțiune PEV, prestabilit cu Republica Moldova în anul 2006. Aceste planuri au fost proiectate ținând cont de contextul moldav-specific, de necesitățile economice și opțiunile politice. Moldova s-a asigurat de faptul ca poziția sa să fie reflectată în acordul negociat cu respectarea deplină a opțiunilor și ritmului de creștere din Moldova.

AA/DCFTA

Toate ariile de reglementare a comerțului sau care într-un fel sau altul influențează capacitatea de a comercializa: achiziții publice, siguranță alimentară / regimuri sanitare și fitosanitare, politici vamale și de facilitare a comerțului, inclusiv aplicarea transfrontalieră a normelor de proprietate intelectuală, concurență, cadru de reglementare a serviciilor, bariere tehnice în calea comerțului / standarde industriale.

AA/DCFTA

UE evaluează în mod regulat potențialul economic și consecințele unei zone de liber schimb în țara parteneră până la momentul încheierii negocierilor. Atât Evaluarea propriu zisă cât și Evaluarea Impactului Dezvoltării Durabile a Comerțului, vizează domeniul de aplicare prevăzut, și amploarea Acordului UE-Republica Moldova și determină impactul pozitiv pe termen scurt și termen lung asupra comerțului Republicii Moldova, în special după încheierea procesului de reformă.

Acesta a indicat o creștere așteptată a exporturilor moldovenești către UE cu 16% și a importurilor cu 8%, ceea ce ar avea în mod evident un impact pozitiv asupra bugetului Republicii Moldova și asupra consumatorilor. Se preconizează o creștere a PIB-ului Moldovei cu circa 5, 4%. În același timp, studiul indică în mod clar faptul că procesul de reformă va necesita măsuri adiționale pentru a atenua procesul dificil de tranziție pe termen scurt. În acest sens, asistența UE în Republica Moldova ar putea fi de ajutor. Acestea sunt indicațiile primare și un alt studiu va fi realizat pe baza rezultatelor textului negociat.În orice caz, concluziile studiului confirmă politica de asistență în procesul de reformare pe care UE a desfășurat-o în Republica Moldova încă de la începutul implementării politicii de vecinătate.

AA/DCFTA

Termenele și implementarea reformelor vor fi discutate în mod regulat în diferite organisme instituționale ale Acordului / DCFTA. În același cadru vor fi discutate eventualele probleme referitor respectării calendarului. Se presupune faptul că intervalele de timp au fost luate în considerare cu minuțiozitate de către Republica Moldova și apreciate fezabil din perspectiva procedurilor interne. Nu există, totuși, nici o consecință ca atare pentru întârzieri în aproximare, atât timp cât procesul nu a fost încă finalizat. Întârzierile implică faptul că Republica Moldova nu va crea condițiile necesare pentru a beneficia de acces îmbunătățit la piața UE. Situația va fi diferită, totuși, în cazul în care un astfel de acces a fost deja garantat. Astfel, se preconizează faptul ca Republica Moldova să mențină apropierea și să-și asume responsabilitatea actualizărilor relevante necesare în termenele stabilite, care, dacă nu sunt respectate, pot duce la o pierdere temporară a beneficiilor suplimentare.

AA/DCFTA

Republica Moldova a negociat mai multe perioade de tranziție, pentru toate domeniile în care reformele, de exemplu adaptarea legislației interne la legislația UE, au fost propuse și aprobate. Aceste perioade de tranziție variază de la domeniu la domeniu și multe reforme sunt deja în curs de desfășurare, indiferent de data intrării în vigoare a Acordului:

1) În cazul regimului sanitar / siguranței alimentelor, programul de reformă va fi adoptat în termen de o lună după intrarea în vigoare a Acordului și va cuprinde perioadele necesare pentru desfășurarea lor;

2) În standardele industriale / barierele tehnice în calea comerțului, Republica Moldova a elaborat un plan de reforme care cuprinde perioada de până în anul 2017;

3) În domeniul achizițiilor publice, această perioadă se extinde până la 8 ani de la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere;

4) În sectorul vamal și facilitării comerțului, Republica Moldova a convenit să elaboreze reformele necesare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a Acordului;

5) În domeniul serviciilor, timpul prevăzut pentru finalizarea reformelor este de 10 ani.

Este demn de remarcat faptul că domeniul de aplicare al reformei și numărul de acte legislative care fac obiectul adaptării variază de la un sector la altul. Domeniile serviciilor, regimurilor sanitar și fitosanitar sunt printre cele mai complexe.

AA/DCFTA

Nu, nu este. Ar fi nerealist să aspirăm la acest fapt. Reformele trebuiesc planificate de-a lungul timpului, deoarece ele implică legislație complexă și necesită timp pentru a pregăti modificările necesare. Implementarea și capacitatea instituțională de a gestiona acest proces este esențială și UE susține Republica Moldova în acest scop, nu doar prin asistență financiară specific orientată și schimb de experiență în cadrul programului Global de Consolidare a Instituțiilor.

AA/DCFTA

În cazul produselor agricole și a reformelor în domeniul sanitar și fitosanitar, produsele moldovenești de origine animală vor fi în cele din urmă capabile să intre pe piața UE;

1) în ceea ce privește serviciile, UE va elimina în continuare anumite restricții încă în vigoare pentru operatorii din Republica Moldova;

2) în domeniul achizițiilor publice, se va garanta accesul la piețele de achiziții publice comune și acces suplimentar la ofertele de achiziții publice (în prezent, indisponibile) poate fi acordat;

3) în ceea ce privește standardele industriale, reformele vor permite încheierea unui acord cu privire la conformitatea și acceptarea standardelor industriale, care va demonstra competitivitatea sectoarelor industriale din Republica Moldova la același nivel cu cele ale UE și va facilita procedurile de acordare a mărcii de calitate CE produselor moldovenești ;

4) reformele vamală și a de facilitare a comerțului vor aduce beneficii exportatorilor / importatorilor RM în mod indirect, prin intermediul procedurilor vamale optimizate și simplificate, unificate cu cele din UE, reducând astfel costul comerțului, precum și creșterea predictibilității cadrului legal vamal.

AA/DCFTA

Evaluarea va lua în considerare adaptarea legislației interne la cea a UE. Ea va fi orientată spre calitatea legii, instituțiile implicate în gestionarea implementării, funcționarea unor astfel de implementări și posibilele probleme la executare. Dacă evaluarea UE este negativă, adică UE concluzionează că există anumite lacune care trebuie remediate înainte ca avantajele suplimentare să fie obținute de către Republica Moldova, aceasta va comunica constatările sale oficialilor RM și va acorda timp pentru soluționarea lor. În cazul unei evaluări pozitive, în cazuri clar definite vor rezulta beneficii suplimentare referitoare unui acces mai bun la piața UE.

AA/DCFTA

Eliminarea tuturor taxelor la import, îmbunătățirea imediată a condițiilor pentru comerțul cu servicii, precum și oferta generoasă de stabilire îmbunătățește semnificativ poziția Moldovei în comparație cu cea a altor parteneri ai UE pe piața europeană. De la data intrării în vigoare a prezentului Acord, investitorii din UE vor avea motivația de a stabili în Republica Moldova, consumatorii moldoveni vor beneficia de bunuri mai ieftine pe piață și Republica Moldova în ansamblu se va bucura de o relație bilaterală mult mai puternică cu UE. În cele din urmă, asistență financiară semnificativă a procesului de reformă și statutul de partener asociat vor impulsiona economia Moldovei. Prin urmare, nu este cazul să vorbim despre lipsa de beneficii imediate. În termeni cantitativi, pentru Republica Moldova se preconizează o stimulare a exporturilor cu 16%, iar a importurilor cu 8%, pe termen scurt, ce ar trebui să aibă, de asemenea, un impact pozitiv asupra veniturilor statului. Vor exista, desigur, costuri, dar asistența UE în Moldova nu se limitează doar la reformele conexe DCFTA ci include, de asemenea, un sprijin mai larg în cadrul bugetului, care ar trebui să fie utilizat pentru atenua impactul reformelor asupra celor mai vulnerabile categorii.

AA/DCFTA

Beneficiile care urmează să fie acordate Republicii Moldova, ca urmare a procesului realizat de adaptare depind de menținerea continuă a condițiilor legale și de executare care au determinat acordarea lor. În cazul în care acest lucru nu se mai întâmpla, indiferent de motiv, părțile vor examina situația și dacă explicația este insuficientă, aceste beneficii pot fi revocate temporar, până la soluționarea problemei. Acest lucru ar trebui să fie o situație cu totul excepțională și UE rămâne ferm optimistă că acest fapt nu va avea loc niciodată.