Zona de Liber Schimb
Aprofundată și Cuprinzătoare

Facebook DCFTA

Conținutul Acordului de Asociere dintre RM și UE

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Acordul a fost ratificat de Parlamentul RM pe 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European pe 13 noiembrie 2014.


Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Acordul a fost ratificat de Parlamentul RM pe 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European pe 13 noiembrie 2014.

Acordul de Asociere RM-UE stabilește un nou cadrul juridic pentru avansarea relațiilor dintre RM și UE spre o treaptă calitativ superioară, cea a asocierii politice și integrării economice cu UE.

Astfel, Acordul de Asociere (AA) se fundamentează pe o abordare inovativă și ambițioasă, incluzând crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător – DCFTA.

AA conține prevederi cu caracter obligatoriu, norme regulatorii și aranjamente de cooperare mai extinse, în toate sectoarele de interes. O atenție sporită se acordă implementării și aplicării prevederilor AA, inclusiv prin stipularea termenelor clare și stabilirea unui cadru instituțional și administrativ adecvat, creând astfel premisele necesare pentru o implementare eficientă.


Faceți click aici pentru a descărca Acordul de Asociere UE – Republica Moldova.


CONȚINUT DETALIAT AL ACORDULUI DE ASOCIERE:

Acord de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte.

(Semnat oficial și publicat în Monitorul oficial, 30 august 2014)

Preambul PDF 1

Articolul 1 – Obiectivele PDF 4

TITLUL I – PRINCIPII GENERALE (Articolul 2) PDF 5

TITLUL II – DIALOGUL POLITIC ȘI REFORMA, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ȘI DE SECURITATE (Articolul 3-11) PDF 5

TITLUL III – JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE (Articolul 12-20) PDF 8

Anexa I – Angajamente și principii cu privire la protecția datelor cu caracter personale PDF 154

TITLUL IV – COOPERAREA ÎN SISTEMUL ECONOMIC ȘI ALTE SECTOARE (Articolele 21-142) PDF 11

Capitolul 1 - Reforma Administrației Publice (Articolele 21-23) PDF 11

Capitolul 2 - Dialogul în Domeniul Economic PDF 11

Capitolul 3 - Dreptul Societăților Comerciale, Evidența Contabilă și Auditul și Guvernarea Corporativă (Articolele 27-30) PDF 12

Anexa II – Lista de aproximare – Dreptul privind Societăților Comerciale, Contabilitate și Audit și Guvernarea Corporativă PDF 155
-Dreptul societăților
- Contabilitate și audit
- Guvernanță corporativă

Capitolul 4 - Ocuparea Forței de Muncă, Politica Socială și Asigurarea Oportunităților Legale (Articolele 31-37) PDF 12

Anexa III - Lista de aproximare - Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială și Egalității de Șanse PDF 158
- Dreptul muncii
- Combaterea discriminării și egalitatea de șanse între bărbați și femei
- Sănătatea și securitatea la locul de muncă

Capitolul 5 - Protecția Consumatorului (Articolele 38-40) PDF 14

Anexa IV - Lista de aproximare – Protecția Consumatorului PDF 163

- Siguranța produselor
- Comercializare
- Dreptul contractual
- Servicii financiare
- Credite de consum
- Căi de atac
- Asigurarea respectării legii
- Cooperare în materie de protecție a consumatorilor (regulament)

Capitolul 6 - Statistica (Articolele 41-46) PDF 14

Anexa V - Lista de aproximare – Statistica PDF 166
- Culegerea de cerințe statistice

Capitolul 7 - Managementul Finanțelor Publice: Politica Bugetară, Controlul Intern, Inspecția Financiară și Auditul Extern (Articolele 47-51) PDF 15

Capitolul 8 - Impozitarea (Articolele 52-57) PDF 17

Anexa VI -Lista de aproximare – Impozitare PDF 167
- Impozitare indirectă
- Tutun
- Alcool
- Energie

Capitolul 9 - Serviciile Financiare (Articolele 58-61) PDF 17

Anexa XXVIII-A(Aceeași Anexă pentru ZLSAC, Titlul V, Capitolul 6, Secțiunea 5, Subsecțiunea 6 – Servicii Financiare) PDF 403

Capitolul 10 - Politica cu privire la Industrie și Întreprinderi (Articolele 62-64) PDF 18

Capitolul 11 - Sectorul Minier și al Materiilor Prime (Articolele 65-66) PDF 19

Capitolul 12 - Agricultura și Dezvoltarea Rurală (Articolele 67-70) PDF 19

Anexa VII - Lista de aproximare - Agricultura și Dezvoltarea Rurală PDF 170
- Politică a calității
- Agricultură ecologică
- Standarde de comercializare pentru plante, semințe de plante, produse derivate din plante, fructe și legume
- Standarde de comercializare pentru animale vii și produse de origine animal

Capitolul 13 - Politica în Domeniile Pescuitului și Maritime (Articolele 71-73) PDF 20

Capitolul 14 - Cooperarea în Domeniul Energetic (Articolele 74-79) PDF 21

Anexa VIII- Lista de aproximare - Cooperarea în Domeniul Energetic PDF 176
- Energie electric
- Gaze natural
- Petrol
- Infrastructură
- Prospectarea și explorarea hidrocarburilor
- Eficiența energetică
- Energie din surse regenerabile

Capitolul 15 - Transporturi (Articolele 80-85) PDF 22

Anexa IX - Rețeaua strategică de transport PDF 180

Anexa X - Transport PDF 182
- Transportul rutier
- Condiții tehnice
- Condiții de siguranță
- Condiții sociale
- Condiții fiscale
- Transportul feroviar
- Acces la piață și infrastructură
- Norme tehnice și de siguranță, interoperabilitate
- Transport combinat
- Alte aspecte
- Transportul aerian
- Transportul pe căi navigabile interioare
- Funcționarea pieții
- Accesul la profesie
- Siguranță
- Servicii de informații fluviale

Anexa XXVIII-D (Aceeași anexă pentru DCFTA, Titlul V, Capitolul 6, Secțiunea 5, Subsecțiunea 7) PDF 413
- Norme aplicabile transportului maritim internațional
- Siguranța maritimă – Statul de pavilion/ societățile de clasificare
- Statutul de pavilion
- Controlul statului portului
- Monitorizarea traficului maritim
- Investigarea accidentelor
- Răspunderea transportatorilor de persoane
- Norme tehnice și operaționale
- Nave de pasageri
- Petroliere
- Vrachiere
- Echipaj
- Protecția mediului
- Condiții tehnice
- Condiții sociale
- Securitate maritimă

Capitolul 16 – Mediul Înconjurător (Articolele 86 -91) PDF 23

Anexa XI -Lista de aproximare - Mediul Înconjurător PDF 187
- Guvernanța în domeniul mediului și integrarea mediului în alte domenii de politică
- Calitatea aerului
- Calitatea apei și gestionarea resurselor
- Gestionarea deșeurilor și a resurselor
- Protejarea naturii
- Poluarea industrială și accidentele industriale
- Substanțele chimice

Capitolul 17 - Politici climatice (Articolele 92-97) PDF 24

Anexa XII -Lista de aproximare - Politici climatice PDF 201
- Schimbările climatice și protecția stratului de ozon PDF 201

Capitolul 18 – Societatea Informațională (Articolele 98-102) PDF 26

Anexa XXVIII-B (Aceeași anexă pentru DCFTA, Titlul V, Capitolul 6, Secția 5, Subsecțiunea 5) PDF 409
- Normele aplicabile serviciilor de telecomunicații

Capitolul 19 – Turismul (Articolele 103-105) PDF 26

Capitolul 20 – Dezvoltarea Regională, Cooperarea la Nivel Transfrontalier și Regional (Articolele 107-112) PDF 27

Capitolul 21 – Sănătatea Publică (Articolele 113-116) PDF 29

Anexa XIII- Lista de aproximare - Sănătatea publică PDF 203
- Tutun
- Boli transmisibile
- Sânge
- Organe, țesuturi și celule
- Sănătatea psihică – Dependența de droguri
- Alcoolul
- Cancer
- Prevenirea leziunilor și promovarea siguranței

Capitolul 22 – Protecția Civilă (Articolele 117-121) PDF 29

Capitolul 23 – Cooperarea în materie de Învățământ, Formare, Multilingvism, Tineret și Sport PDF 30

Capitolul 24 – Cooperarea în domeniul Activităților de Cercetare, de Dezvoltare Tehnologică și Demonstrative (Articolele 127-128) PDF 31

Capitolul 25 – Cooperarea în domeniul Culturii, al Politicii Audiovizuale și al Mass-media (Articolele 130-133) PDF 32

Capitolul 26 – Cooperarea cu Societatea Civilă (Articolele 134-136) PDF 32

Capitolul 27 – Cooperarea în domeniul Protecției și al Promovării Drepturilor Copilului (Articolele 137-139) PDF 33

Capitolul 28 – Participarea la Agențiile și Programele Uniunii (Articolele 140-142) PDF 34

Protocol I – Privind acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la condițiile generale de participare a Republicii Moldova la programele Uniunii PDF 616

TITLUL V – COMERȚ ȘI ASPECTE LEGATE DE COMERȚ (Articolele 143-412)

Capitolul 1 – Tratamentul Național și Accesul pe piață al Mărfurilor (Articolele 143-157) PDF 34

Secțiunea 1. Dispoziții Comune (Articolele 143-144) PDF 34

Protocolul II – Definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (Inclusiv anexele 1 - 4) PDF 618

Secțiunea 2. Eliminarea taxelor vamale, a redevențelor și a altor impuneri (Articolele 145-151) PDF 35

Anexa XV - Eliminarea taxelor vamale PDF 207

Anexa XV-A - Produse supuse scutirii anuale de taxe pentru contingentele tarifare (UE) PDF 208

Anexa XV-B – Produse care fac obiectul unui preț de intrare (UE) PDF 209

Anexa XV-C – Produse care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării (UE) PDF 210

Anexa XV-D – Lista de concesii tarifare (Moldova) PDF 221

Secțiunea 3. Măsuri netarifare (Articolele 152-153) PDF 37

Secțiunea 4. Dispoziții specifice referitoare la mărfuri (Articolul 154) PDF 37

Secțiunea 5. Cooperarea administrativă și coordonarea cu alte țări (Articolele 155-157) PDF 34

Protocolul II - Definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (Inclusiv anexele 1-4) PDF 618

Capitolul 2 - Măsuri de Apărare Comercială (Articolele 158-169) PDF 39

Secțiunea 1. Măsuri de salvgardare globale (Articolele 158-160) PDF 39

Secțiunea 2. Măsuri antidumping și măsuri compensatorii (Articolele 161-164) PDF 40

Secțiunea 3. Măsuri de salvgardare bilaterale (Articolele 165-169) PDF 41

Capitolul 3 - Bariere Tehnice în Calea Comerțului, Standardizare, Metrologie, Acreditare și Evaluarea Conformității (Articolele 170-175) PDF 42

Anexa XVI– Lista de aproximare PDF 276
- Lista actelor din legislația Uniunii cu un calendar de apropiere
- Legislația bazată pe principiile noii abordări care prevăd marcajul CE
- Directivele bazate pe principiile noii abordări sau ale abordării globale, dar care nu prevăd marcajul CE
- Produsele cosmetice
- Construcția de autovehicule
- Substanțe chimice
- Produse farmaceutice

Capitolul 4 - Măsuri Sanitare și Fitosanitare (Articolele 176-191) PDF 44

Anexa XVII – Domeniu de Aplicare PDF 285

Anexa XVII-A – Măsuri SPS PDF 286

Anexa XVII-B – Standarde în domeniul bunăstării animalelor PDF 290

Anexa XVII-C – Alte măsuri care intră sub incidența Titlului V, capitolul 4 PDF 291

Anexa XVII-D – Măsuri care urmează să fie incluse după apropierea legislației PDF 292

Anexa XVIII – Lista bolilor animalelor și ale animalelor de acvacultură cu declarare obligatorie, precum și a dăunătorilor reglementați, de care anumite regiuni pot fi recunoscute ca fiind indemne PDF 293

Anexa XVIII-A – Boli ale animalelor și ale peștilor care fac obiectul declarării obligatorii, pentru care statutul părților este recunoscut și pentru care și pentru care se pot lua decizii de regionalizare PDF 294

Anexa XVIII-B – Recunoașterea statutului privind dăunătorii, a zonelor indemne de dăunători sau a zonelor protejate PDF 295

Anexa XIX – Regionalizare/Zonare, Zone indemne de dăunători și zone protejate PDF 296

Anexa XX – Autorizarea provizorie a unităților PDF 297

Anexa XXI – Procesul de recunoaștere a echivalenței PDF 300

Anexa XXII – Controalele la import și taxele de inspecție PDF 302

Anexa XXIII – Certificare PDF 305

Anexa XXIV – Apropierea PDF 307

Anexa XXIV-A – Principii pentru evaluarea progreselor realizate în procesul de apropiere PDF 308

Anexa XXIV-B – Lista Legislației UE care urmează a fi apropiată de către Republica Moldova PDF 311

Anexa XXV – Statutul echivalenței PDF 312

Capitolul 5 – Regimul vamal și facilitarea Comerțului (Articolele 192-201) PDF 54

Protocolul II – Definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (Inclusiv anexele 1-4) PDF 618

Protocolul III – Privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal PDF 730

Anexa XXVI – Apropierea legislației vamale PDF 313

Capitolul 6 – Dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și comerțul electronic (Articolele 202-263) PDF 59

Secțiunea 1- Dispoziții generale (Articolele 202-203) PDF 59

Secțiunea 2 – Dreptul de stabilire (Articolele 204-208) PDF 61

Anexa XXVII-A – Lista de rezervare privind dreptul de stabilire (UE) PDF 316

Anexa XXVII-E – Lista de rezerve privind dreptul de stabilire (MD) PDF 378

Secțiunea 3 – Prestarea transfrontalieră de servicii (Articolele 209-213) PDF 62

Anexa XXVII-B – Lista de angajamente privind serviciile transfrontaliere (UE) PDF 330

Anexa XXVII-F - Lista de angajamente privind serviciile transfrontaliere (MD) PDF 380

Secțiunea 4 Prezența temporară a persoanelor fizice aflate în vizită de afaceri (Articolele 214-218) PDF 64

Anexa XXVII-C – Lista de rezerve privind personalul cheie, stagiarii cu studii superioare și vânzătorii profesioniști (UE) PDF 358

Anexa XXVII-D – Lista de rezerve privind prestatorii de servicii pe bază de contract și profesioniștii independenți (UE) PDF 372

Anexa XXVII-G - Lista de rezerve privind personalul cheie, stagiarii cu studii superioare și vânzătorii profesioniști (RM) PDF 390

Anexa XXVII-H - Lista de rezerve privind prestatorii de servicii pe bază de contract și profesioniștii independenți (RM) PDF 392

Secțiunea 5 – Cadrul de reglementare (Articolele 219-253) PDF 67

Subsecțiunea 1 - Reglementare internă (Articolele 219-221) PDF 67

Anexa XXVII - Aproximare PDF 402

Subsecțiunea 2 – Dispoziții de aplicare generală (Articolele 222-223) PDF 69

Subsecțiunea 3 – Servicii informatice (Articolul 224) PDF 70

Subsecțiunea 4 – Servicii poștale și de curierat (Articolele 225-230) PDF 71

Anexa XXVIII – Norme aplicabile serviciilor poștale și de curierat PDF 412

Subsecțiunea 5 – Rețele și servicii de comunicații electronice (Articolele 231-240) PDF 72

Anexa XXVIII-B Norme aplicabile serviciilor de telecomunicații PDF 409

Subsecțiunea 6 – Servicii financiare (Articolele 241-249) PDF 77

Anexa XXVIII-A Norme aplicabile serviciilor financiare PDF 403

Subsecțiunea 7- Servicii de transport (Articolele 250-253) PDF 80

Anexa XXVIII-D Norme aplicabile transportului maritim internațional PDF 413

Secțiunea 6. Comerțul electronic (Articolele 254-260) PDF 82

Subsecțiunea 1 - Dispoziții generale (Articolele 254-255) PDF 82

Subsecțiunea 2 - Răspunderea prestatorilor de servicii intermediari (Articolele 256-260) PDF 83

Secțiunea 7. Excepții (Articolele 261-263) PDF 85

Capitolul 7 - Plățile curente și circulația capitalurilor (Articolele 264-267) PDF 86

Capitolul 8 Achiziții publice (Articolele 268-276) PDF 87

Anexa XXIX-A - Praguri PDF 417

Anexa XXIX-B – Calendar orientativ pentru reforma instituțională, apropierea legislației și accesul pe piață PDF 418

Anexa XXIX –C – Elemente de bază ale Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European PDF 419

Anexa XXIX – D - Elemente de bază ale Directivei 89/665/CEE PDF 422

Anexa XXIX-E - Elemente de bază ale Directivei 2004/17/CE PDF 423

Anexa XXIX-F - Elemente de bază ale Directivei 92/13/CEE PDF 426

Anexa XXIX-G – Alte elemente neobligatorii ale directivei 2004/ 18/CE PDF 427

Anexa XXIX-H- Alte elemente obligatorii ale directivei 2004/ 18/CE PDF 428

Anexa XXIX-I – Alte elemente ale directivei 89/ 665/ CEE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/ CE PDF 430

Anexa XXIX-J Alte elemente neobligatorii ale directivei 2004/17/ CE PDF 431

Anexa XXIX-K Alte elemente ale directivei 92/13/CEE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE PDF 432

Anexa XXIX-L – Dispoziții ale Directivei 2004/18/CE care nu fac parte din domeniul de aplicare al procesului de apropiere legislativa PDF 433

Anexa XXIX-M – Dispoziții ale Directivei 2004/17/CE care nu fac parte din domeniul de aplicare al procesului de apropiere legislativa PDF 434

Anexa XXIX-N – Dispoziții ale directivei 89/ 665/ CEE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/ 66/CE care nu fac parte din domeniul de aplicare al procesului de apropiere legislativa PDF 436

Anexa XXIX-O - Dispoziții ale directivei 92/13/ CEE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/ 66/CE care nu fac parte din domeniul de aplicare al procesului de apropiere legislativa PDF 437

Anexa XXIX-P – Republica Moldova: O listă indicativă a domeniilor de cooperare PDF 438

Capitolul 9 - Drepturi de proprietate intelectuală (Articolele 277-317) PDF 91

Secțiunea1. Dispoziții și principii generale (Articolele 277-278) PDF 91

Secțiunea2. Standarde privind drepturile de proprietate intelectuală (Articolele 230-317) PDF 92

Subsecțiunea 1 Drepturi de autor și drepturi conexe (Articolele 280-291) PDF 92

Subsecțiunea 2. Mărci comerciale (Articolele 292-295) PDF 96

Subsecțiunea 3. Indicații geografice (Articolele 296-306) PDF 96

Anexa XXX - Indicații geografice PDF 439

Anexa XXX-A - Elemente pentru înregistrarea și controlul indicațiilor geografice menționate la articolul 297 alineatele (1) și (2) PDF 440

Anexa XXX-B - Criterii care trebuie incluse în procedura de opoziție pentru produsele menționate la articolul 297 alineatele (3) și (4) PDF 441

Anexa XXX-C - Indicații geografice ale produselor, menționate la articolul 297 alineatele (3) și (4) PDF 442

Anexa XXX-D - Indicații geografice ale produselor, menționate la articolul 297 alineatele (3) și (4) PDF 482

Subsecțiunea 4 – Desene și modele (Articolele 307-311) PDF 101

Subsecțiunea 5 – Brevete (Articolele 312-317) PDF 102

Secțiunea 3 – Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (Articolele 318-332) PDF 104

Subsecțiunea 1 – Asigurarea respectării normelor prin măsuri de drept civil (Articolele 320-329) PDF 105

Subsecțiunea 2 – Alte dispoziții (Articolele 330-332) PDF 107

Capitolul 10 - Concurență (Articolele 333-344) PDF 109

Secțiunea 1 – Antitrust și concentrări economice (Articolele 333-338) PDF 109

Secțiunea 2 – Ajutoare de stat (Articolele 339-344) PDF 111

Capitolul 11 - Aspecte energetice legate de comerț (Articolele 345-354) PDF 112

Anexa XXXI - Mecanism de alertă timpurie PDF 735

Capitolul 12 - Transparență (Articolele 355-362) PDF 115

Capitolul 13 - Comerț și dezvoltare durabilă (Articolele 363-379) PDF 117

Capitolul 14. Soluționarea diferendelor (Articolele 380-406) PDF 123

Secțiunea 1 Obiectiv și domeniu de aplicare (Articolele 380-381) PDF 123

Secțiunea 2 Consultări și mediere (Articolele 382-383) PDF 124

Anexa XXXII Mecanismul de mediere PDF 604

Secțiunea 3. Procedurile de soluționare a diferendelor (Articolele 384-403) PDF 124

Subsecțiunea 1 Procedura de arbitraj (Articolele 384-389) PDF 124

Anexa XXXIII Regulamentul de procedură pentru soluționarea Diferendelor PDF 608

Anexa XXXIV Codul de conduită aplicabil arbitrilor și mediatorilor PDF 613

Subsecțiunea 2 Conformare (Articolele 390-395) PDF 127

Subsecțiunea 3 Dispoziții comune (Articolele 396-403) PDF 129

Secțiunea 4 Dispoziții generale (Articolele 404-406) PDF 131

Capitolul 15 - Dispoziții generale referitoare la apropierea in temeiul titlului V (Articolele 407-412) PDF 132

TITLUL VI - ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ȘI DISPOZIȚII ANTIFRAUDĂ ȘI DE CONTROL (ARTICOLELE 413-432).

Capitolul 1 - Asistență financiară (Articolele 413-419) PDF 134

Capitolul2 - Dispoziții atifraudă și control (Articolele 420-432) PDF 135

Protocolul IV Definiții PDF 735

Anexa XXXV - Capitolul 2 (Asistență financiară ) din TITLUL VI PDF 615

TITLUL VII – DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE (ARTICOLELE 433-465

Capitolul1. Cadrul instituțional (Articolele 433- 443) PDF 138

Capitolul 2. Dispoziții generale și finale (Articolele 444-465) PDF 141

 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
Europe
Europe

Acest site a fost elaborat de către proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” și European Profiles S.A. led Consortium.

News rss
Noutăți
Library rss
Biblioteca |
Harta site-ului