Zona de Liber Schimb
Aprofundată și Cuprinzătoare

Facebook DCFTA

Proceduri vamale


Acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea exportului din Republica Moldova implică o serie de măsuri aferente procesului de vămuire, care nu se referă neapărat la interacțiunea cu organele vamele. Pentru a putea exporta nu este deajuns doar a avea obiectul exportului prezentat în vamă în forma stabilită, ci și a pregăti setul de documente necesare (obligatorii sau facultative) conform cerințelor reglementărilor în vigoare, a pieţii sau a importatorului.

1. Proceduri înaintea vămuirii - proces ce implică pregătirea actelor comerciale, de transport precum şi obținerea diverselor autorizații, certificate, licență, etc. (din partea organelor respective) și pregătirea documentelor comerciale și de transport.

În primă parte a procesului, un potențial exportator trebuie să identifice piața externă și eventualii parteneri de afaceri. În ajutor vin numeroasele studii de piață realizate de variate organizații internaționale și internaționale. Urmează apoi formularea ofertei și comunicarea ei către importator, care de regulă, în Republica Moldova, sunt întreprinderile agricole și firmele comerciale, gospodăriile țărănești și companiile de aprovizionare.

1.1 Contractul de vînzare-cumpărare - constituie o fază finală a procesului de identificare a partenerului extern (cumpărătorului), stabilirea de relații, negocierea condițiilor privind marfa (caracteristicile, ambalajul etc.), condițiilor privind livrarea (regulile Incoterms), termenilor și modalității de plată, precum și alte condiții după caz. Contractul se va prezenta în forma originală, legalizat cu semnăturile părților contractante și ștampile, dar și o copie necesară pentru vama internă.

1.2 Factura comercială (invoice) - documentul aferent livrării concrete de marfă în baza contractului de vânzare-cumpărare ce include, de regulă, date privind marfa livrată (descrierea, cantitatea, prețul și alte date relevante). Tot aici poate fi menționată lista de încărcătură (packing-list) - specificație mai detaliată decât invoice-ul privind o încărcătură concretă fără a include date financiare, ci doar de denumire, cantitative și de amplasare.

1.3 Contractul de transport - operațiuni ce se referă la identificarea propriei modalități de livrare convenite, de regulă, cu importatorul. În cazul când livrarea este în sarcina exportatorului, acesta urmează să găsească un transportator direct sau prin intermediul unei companii de expediție și să convină asupra detaliilor de transport în baza unui contract de transport bazat pe reguli generale.

2. Proceduri interne pentru exporturi

Înainte de procedurile vamale propriu-zise se vor perfecta un șir de documente permisive, în baza legislației în vigoare, pe care exportatorul le prezintă autorităților vamale. Unele din acestea sunt obligatorii, altele facultative. Aceste acte de regulă sunt:

2.1 Certificatul de origine - document ce confirmă țara de proveniență a produsului, fiind foarte important atunci când este dorită o tratare preferențială în țara de import precum şi reducerea sau scutirea de taxe.

Forma certificatelor de origine diferă după țara de destinație:

- EUR.1 - Certificatul de circulație a mărfurilor este un act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor exportate în statele Uniunii Europene în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 reprezintă un set alcătuit din trei formulare:
a) formularul original al certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1;
b) copia certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1;
c) formularul de cerere pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1.

Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 reprezintă formulare în limba engleză, care se completează de către exportator sau reprezentantul său în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare, cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală şi litere majuscule de tipar), în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor formularelor certificatelor.

-
EUR.1 - Certificatul de transport a mărfurilor - pentru exportul mărfurilor originare din Republica Moldova în statele membre la regimul de comerţ liber instituit în baza Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA).

Certificatul de transport EUR.1 reprezintă un set alcătuit din trei formulare:
a) formularul original al certificatului de transport EUR.1;
b) copia certificatului de transport EUR.1;
c) formularul de cerere pentru certificatul de transport EUR.1.

Formularele certificatului de transport EUR.1 şi cererii pentru certificatul de transport EUR.1 reprezintă formulare în limba engleză, care se completează de către exportator sau reprezentantul său în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare, cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală şi litere majuscule de tipar), în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor din formularul certificatului. Certificatul de transport EUR.1 se autentifică şi se eliberează numai în cazul în care mărfurile ce urmează a fi exportate pot fi considerate, conform Acordului Central European de Comerţ Liber, produse originare şi corespund criteriilor de origine stabilite. Certificatul de transport EUR.1 se eliberează pentru mărfurile originare din Republica Moldova, cu condiţia transportării lor directe în unul dintre statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber.

-
Forma A - Certificatul de origine Forma A este un act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor exportate în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe. Certificatul de origine Forma A reprezintă un set de formulare în limba engleză, care se completează de către exportator sau reprezentantul său în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare, cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală şi litere majuscule de tipar), în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor formularelor certificatelor. Certificatul de origine Forma A reprezintă un set alcătuit din trei formulare, din care primul este formularul original al certificatului de origine Forma A şi două copii ale acestuia. Certificatul de origine Forma A se autentifică şi se eliberează numai în cazul în care mărfurile se încadrează într-o categorie care beneficiază de un regim preferenţial, conform Sistemului Generalizat de Preferinţe se exportă într-un stat care acordă Republicii Moldova sistemul preferenţial respectiv şi corespund criteriilor de origine stabilite prin reglementările normative ale statelor menţionate. Certificatele de origine Forma A se eliberează exclusiv pentru mărfurile originare din Republica Moldova, cu condiţia transportării lor directe în statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe.

-
Forma CT-1 - Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 este un act justificativ care confirmă univoc ţara de origine a mărfurilor în baza criteriilor de origine stabilite în conformitate cu Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor (aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Independente (CSI) din 20 noiembrie 2009), precum şi în conformitate cu Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor din cadrul acordurilor de comerţ liber bilateral. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 reprezintă un set alcătuit din cel puţin trei formulare:
a) formularul original al certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1;
b) copia (două) certificatului de origine a mărfurilor;
c) formularul-supliment original al certificatului de origine, în cazul în care acesta este necesar, reieşind din varietatea poziţiilor tarifare ale mărfurilor destinate exportului, şi două copii ale acestuia. Formularele certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1 sunt formulare în limba rusă, care se completează de către exportator sau reprezentantul său în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare, cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală şi litere majuscule de tipar), în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor formularului certificatului.

Autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor se efectuează în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data întrunirii cumulative a următoarelor condiţii: înregistrarea cererii-declaraţie, depunerea formularelor certificatelor de origine completate de exportator, prezentarea mărfii şi a documentelor (inclusiv a celor solicitate suplimentar) la organele vamale unde se perfectează exportul mărfurilor.

Certificatele de origine a mărfurilor care au fost autentificate se eliberează (se pun la dispoziţia exportatorului) în cazul în care mărfurile la care se referă se exportă.
După autentificarea certificatelor de origine a mărfurilor, colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor completează pct. 9 din cererea-declaraţie, cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei personale. Ulterior, exportatorul (sau reprezentantul său) completează pct. 10 din cererea-declaraţie, aplicând semnătura şi ştampila sa în original (în cazul persoanei fizice ştampila nu este necesară), ceea ce confirmă eliberarea de către organul vamal a originalului certificatului de origine a mărfurilor autentificat şi preluarea acestuia de către exportator.

- Forma C - act justificativ care confirmă ţara de origine a mărfurilor, fără a acorda preferinţe. Regulile de origine nepreferenţiale vor include toate regulile de origine utilizate în cadrul instrumentelor nepreferenţiale de politică comercială, cum ar fi pentru aplicarea: tratamentului naţiunii celei mai favorizate; taxelor antidumping şi taxelor compensatorii; măsurilor de salvgardare; reglementărilor referitoare la marcajul originii şi restricţiilor cantitative sau contingentelor tarifare discriminatorii, aplicate în conformitate cu prevederile Acordurilor O.M.C. Ele vor cuprinde, de asemenea, regulile de origine utilizate pentru achiziţii publice şi statisticile comerciale.

Certificatul de origine poate fi eliberat de Serviciul Vamal și costă 6 EURO. Camera de Comerț și Industrie eliberează certificatele de origine nepreferenţiale (de forma generală "C")

2.2
Certificat de conformitate - are drept scop atestarea produsului propus către export precum că ar corespunde standardelor sau reglementărilor tehnice, normelor de exploatare inofensivă a obiectelor și tehnologiilor cu grad sporit de pericol, prescrise de un anumit standard (SM, ISO, GOST). Organul de bază în domeniu este Centrul Național de Acreditare MOLDAC. Organismul de certificare propriu-zis urmează să fie acceptat de către ţara importatoare, Registrul organismelor de evaluare a conformităţii acreditate este ţinut de către MOLDAC [1].

Evaluarea conformităţii produselor în Republica Moldova se efectuează conform Legii Nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.

2.3 Certificat igienic (sanitar) - este obținut în scopul confirmării admiterii produsului pentru consum uman. Documentul este emis de Agenția Naţională de Siguranță a Alimentelor[2] prin intermediul reprezentanţelor sale teritoriale. Activitate reglementată de Legea Nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.
Acest certificat a devenit obligatoriu pentru mărfurile exportate în Federaţia Rusă. Obligativitatea Certificatului de inofensivitate la exportul de produse vegetale în Federația Rusă a fost introdusă în urma semnării Memorandumului privind siguranța produselor de origine vegetală, livrate din Republica Moldova în Federația Rusă (în ceea ce privește conținutul de pesticide, nitrați și nitriți).

2.4 Certificat fitosanitar/veterinar - act ce confirmă corespunderea produsului cerințelor de inofensivitate din punct de vedere sanitar sau veterinar în dependență de caracteristicile produsului sau al ambalajului. Certificatul fitosanitar se eliberează de către subdiviziunile teritoriale ale organului de control fitosanitar - Agenția Naţională de Siguranță a Alimentelor[3].

Domeniul este reglementat de Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, publicată în MO nr. 241-246 din 10.12.2010[4].

Plantele, produsele vegetale, bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară destinate exportului şi/sau reexportului sunt însoţite în mod obligatoriu de certificat fitosanitar. Pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii organismelor dăunătoare, exportul sau reexportul anumitor plante, produse vegetale şi bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se permite doar în cazul în care, înainte de a fi exportate, au fost supuse inspecţiei fitosanitare la locul de producţie sau, în cazul reexportului, la locul de depozitare.
Se interzice solicitarea unor declaraţii suplimentare în cazul în care plantele şi/sau produsele vegetale sunt însoţite de certificat fitosanitar.

Pentru obţinerea certificatului fitosanitar, exportatorul prezintă, cu cel puţin 24 de ore înainte de expediere, subdiviziunii organului de control fitosanitar:
a) cerere de eliberare a certificatului fitosanitar;
b) certificat privind utilizarea produselor de uz fitosanitar, la cererea ţării importatoare;
c) certificat fitosanitar al ţării de origine;
d) certificat de expertiză de carantină a plantelor şi a produselor vegetale supuse regimului de carantină fitosanitară care urmează să fie exportate, eliberat de persoana juridică abilitată de autoritatea administrativă centrală în domeniul agriculturii;
e) copia contractului de vânzare-cumpărare sau a unui alt act juridic civil în a cărui bază se efectuează exportul sau reexportul plantelor, al produselor vegetale şi al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară;
f) copie de pe factura fiscală sau de pe factura de expediţie a încărcăturii.

Termenul de valabilitate a certificatului fitosanitar este de 14 zile din data eliberării. Certificatul fitosanitar nu poate fi întocmit cu mai mult de 14 zile înainte de data la care plantele, produsele vegetale şi bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară părăsesc statul exportator.
Certificatul fitosanitar se eliberează în termen de pînă la 5 zile de la data depunerii cererii de eliberare a acestuia. Certificatul fitosanitar se întocmeşte în limba de stat şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, după caz, în limba oficială a statului de destinaţie şi se completează, cu excepţia ştampilei şi a semnăturii, fie în întregime cu majuscule, fie în întregime dactilografiat. Denumirea botanică a plantelor se indică în limba latină. Modificările neautorizate sau ştersăturile atrag nulitatea certificatului. Dacă în certificatul fitosanitar nu există spaţiu suficient pentru declaraţii suplimentare, acestea pot fi scrise pe verso.

2.5 Licenţa – este un document ce atestă corespunderea condiţiilor de licenţiere a unui anumit gen de activitate. Licenţa se prezentă organului vamal numai pentru mărfuri, exportul cărora este supus licenţierii în conformitate cu Legea nr. 451– XV din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. Actualmente pentru exportul produselor agricole nu se solicită licenţă. Însă din 01.01.2015 se licenţiază transportul auto internaţional de mărfuri. Astfel, exportatorii ar trebui să fie atenţi la încheierea contractelor de transport cu transportatorii autohtoni în vederea asigurării deplasării mărfurilor.

Numărul actelor permisive poate fi mai mare sau mai mic, fiind corelat la caracteristicile produsului și cerințele destinatarului.

3. Proceduri vamale

3.1 Operațiuni de vămuire - acțiuni legate nemijlocit de procedeele de plasare a mărfurilor într-un anumit regim vamal și încheierea acestuia.

Întocmirea declarației vamale - declarația vamală poate fi completată de către exportator de sine stătător, sau prin intermediul brokerului vamal licențiat.

Declaraţia vamală se depune la organele vamale fiind însoţită de acte care confirmă datele înscrise în declaraţie, dar minimum de următoarele 3 acte obligatorii:

a) factura;

b) documentele de transport;

c) actele permisive, necesare pentru acordarea liberului de vamă.

Controlul vamal se efectuează în baza analizei de risc. La efectuarea controlului documentar (culoarul galben de control vamal), controlului fizic (culoarul roşu de control vamal) sau controlului ulterior (culoarul albastru de control), suplimentar la actele menţionate se vor prezenta acte care confirmă toate datele indicate în declaraţia vamală.

Declararea exportului poate fi efectuată exclusiv electronic, prin transmiterea declarației vamale și actelor de insoțire cu semnătura digitală prin intermediul sistemului informațional vamal Asycuda World, sau prin prezentarea acestor acte pe suport de hârtie.

Exportatorul poate alege postul vamal pentru declararea exportului, inclusiv să depună declarația vamală direct la punctul de trecere a frontierei. Totodată poate fi solicitată efectuarea contorlului vamal în alte locuri decât organul vamal, și în afara orelor de program.

Agenți economici autorizați (care dețin certificatul AEO) pot beneficia de mai multe facilități la export, inclusiv de procedura de vămuire la domiciliu, și trecerea fronteirei în regim prioritar.

3.2 Operațiuni postvămuire - se referă la operațiunile în procesul exportului ce vizează:

- Monitorizarea transportării. Este importantă din punct de vedere a riscului nelivrării, deteriorării sau a pierderii iremediabile a mărfurilor. Asigurarea riscurilor este un element facultativ și ține de voința persoanei care le suportă.

- Confirmarea livrării – este un element important al executării contractului de transport care atestă trecerea riscurilor de la o persoană la alta, iarăși în dependență de condiția de livrare aleasă.

- Recepționarea mărfii – reprezintă actul juridic de acceptare a mărfii drept corespunzătoare condițiilor contractuale și se face, de regulă, prin aplicarea ștampilei destinatarului pe exemplarul corespunzător al fișei CMR și/sau prin alte mijloace convenite.

- Achitarea - recepționarea mijloacelor financiare pentru marfa livrată în cazul când s-a convenit contractual astfel. Perfectarea corespunzătoare a actelor bancare în vederea obținerii rambursării eventuale a TVA sau raportării repatrierii mijloacelor financiare.

Evaluarea tranzacției - constituie o analiză de sinteză a acțiunilor întreprinse și a costurilor (estimate și a celor reale) în vederea efectuării unui export și efectul financiar de pe urma acestuia.

[1] www.acreditare.md

[2] www.ansa.gov.md

[3] www.ansa.gov.md

[4] www.lex.justice.md

[5] www.lex.justice.md

[6] www.customs.gov.md

[7] www.lex.justice.md

[8] www.customs.gov.md

 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
Europe
Europe

Acest site a fost elaborat de către proiectul finanțat de UE „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova” și European Profiles S.A. led Consortium.

News rss
Noutăți
Library rss
Biblioteca |
Harta site-ului